شخصي

آموزشي

حل مسائل ریاضی

 

دیگر برای راهنمایی گرفتن جهت حل مسائل ریاضی خود نیازی به معلم، دوست و

 یا فرد دیگری ندارید به خریدن حل المسائل نیز نیازی نخواهید داشت!

شما می توانید به راحتی مساله ‏ریاضی خود را با  وارد شدن  به Mathway ‏ حل کنید.

آن را فورا و قدم به قدم دریافت و‏کنید. 


حل معادله، محاسبه انتگرال، حد، ساده سازی عبارات جبری، مثلثات و

 سایر موضوعات ریاضی برای این ‏سایت مانند آب خوردن و به سادگی

 چند کلیک ساده می باشد!‏


 ابتدا وارد سایت Mathway.com  شوید
‏- از نوار بالا موضوع مساله خود را انتخاب کنید:‏


 ‌Basic Math    Pre-Algebra       Algebra     Trigonometry    Precalculus    
Calculus
‏- وارد کنید.‏ ‏Enter Problem‏ با نوار ابزار موجود مساله را در قسمت


‏  برای گرفتن جواب همراه با توضیحات قدم به قدم روی دکمه ی‏

 .Answer  کلیک کنیداین سایت علاوه بر این سرویس، سرویس دیگری را نیز جهت رسم
نمودارها  عرضه می کند.

یعنی ‏شما می توانید تابع خود را وارد کنید و نمودار آن را مشاهده کنید..

برای استفاده از این سرویس:‏


ابتدا روی لینک‏ Graph

‏- کلیک کنید‏


‏              با استفاده از نوار ابزار در قسمت


 Enter Problem.‏ ‏-‏- تابع خود را وارد کنید تنظیمات دلخواه خود را در قسمت ‏Show‏ انجام دهید


‏-  برای مشاهده نمودار روی دکمه‏ Graph

 کلیک کنید.

این سایت دارای یک سیستم راهنمایی استفاده و لغت نامه ریاضی می باشد‏ .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10:26  توسط ف.حاجيوند  | 

نمونه اي از فعاليتها ي رياضي

                         نمونه فعاليت هاي خارج از كلاس درس رياضيات دوره ي راهنمايي

 

 

-       چرا بايد رياضيات خواند ؟

 

-       تهيه وسايل كمك آموزشي پيرامون دروس رياضي .

 

-       طرح سئوالات ، معما و جدول هاي مختلف پيرامون موضوعات رياضي .

 

-       تهيه نشريه الكترونيك درباره ي مسائل رياضي .

 

-       انجام مطالعات و تحقيقات  و دريافت اطلاعات از اينترنت  در زمينه درس رياضي .

 

-       بنٌاي محله ي  وقتي كف اتاقها را سنگ فرش مي كند دچار يك مشكل است او در خيلي از مواقع بناچار براي تكميل كار

 

           مجبور مي شود سنگها را نصف و با نسبتي تغيير اندازه دهد ، براي رفع مشكل او چه پيشنهادهايي داريد؟

 

-       حدس خود درمورد طول اشياء را درجدولي مطابق شكل نوشته و با وسايل اندازه گيري ، اندازه حقيقي اشياء را محاسبه

 

        و درستون مقدار حقيقي درج كنيد ، اين دو مقدار را مقايسه و سعي كنيد مهارت تخمين زدن خود را افزايش دهيد.

 

 

 

             مقدار حدس

         مقدار حقيقي

 

 

 

 

 

-از مو ضو عات بالا مجله الكترونيك تهيه نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

نكاتي در مورد طراحي سوال

 

 

       ارزشيابي يك فرآيند است نه فرآورده و مي دانيم كه هر فرآيند ي زمانبر است كه امتحانهاي سنتي و             

                                                             مرسوم چنين ويژگي ندارند

 

- اصولي كه هنگام طرح سئوال بايستي به آن توجه شود:

 

الف) ملاكهاي فني :

1- سئوالات بايد از آسان به مشكل تنظيم شوند.

2- از انواع سئوالات استفاده شود . ( چند گزينه اي - جور كردني - كامل كردني-  درست يا نادرست - سئوال كوتاه پاسخ تشريحي با جدول مشخص )

3- سئوالات هم نوع پشت سرهم قرار گيرند .

4- هر سئوال يك هدف آموزشي را بدون تكرار بسنجد .

5- هر سئوال بطور مستقل فقط يك هدف آموزشي را بسنجد .

6- سئوال بايد با بارم مورد نظر تناسب داشته باشد .

7- در تدوين سئوالات بودجه بندي كتاب رعايت شود .

8- سئوالات بايد راهنماي پاسخ سئوال ديگر نباشند .

9- سئوالات بايد با عباراتي دقيق و گويا و به دور از ابهام طرح شوند.

10- براي سئوالات انشايي دامنه و حد در نظر گرفته شود .

11- از نظر علمي بايد سئوالات صحيح طرح شوند.

12- دقت درتوزيع بارم به قسمتهاي مختلف سئوال .

13- سئوالات داراي قوه تميز باشند.

14- سئوالات بايد داراي اعتبار و روايي باشند.

15- متن سئوال براي همه دانش آموزان يك مفهوم را القا كند.

16- متن سئوال با شكل و نموداروجدول ( در صورت استفاده ) مطابقت داشته باشند.

17- در صورت امكان توضيحات ضروري در متن سئوال آورده شود و داخل پرانتز درج نگردد .

18- با به كاربردن افعال صحيح انتظار خود را از دانش آموزان مشخص كند و درصورت لزوم واحدمقياس و ميزان دقت در پاسخگويي بازگو شود.

19- از به كاربردن كلمات منفي درجملات خودداري شود در صورت به كاربردن كلمات منفي زيرآن خط بكشيد.

20- از بكار بردن كلمات منفي درمنفي پرهيز شود. مثلاً ( نادرست نيست )

21- ملاك پاسخگويي مشخص گردد . ( شباهتها و تفاوتها )

22- سئوال طرح شده دربين مصححين با اختلاف نظر نباشد .

23- سئوالات كوتاه پاسخ با بلي يا خير با كلماتي مانند چرا چگونه تكميل شوند.

24- طول متن با پاسخ متناسب باشد بطوريكه متن سئوال خيلي  طولاني و پاسخ آن دو كلمه نباشد .

25- طرح سئوال چند مرحله اي فقط در مراحل زير بلا مانع است :

الف) در صورتي رسيدن تدريجي به يك هدف مطرح باشد .

ب) بخشهاي يك سئوال به يك هدف كلي مربوط باشند .

ج) در سئوالهاي چند مرحله اي همه مراحل يك جواب نداشته باشد .

د) پاسخ هر قسمت جدا از قسمت ديگري باشد .

ه) بندهاي مختلف يك سئوال چند مرحله اي با حروف الفبا مشخص باشد .

 

26- سئوالات مستقل از يكديگر طرح شوند تا جواب دادن به يك سئوال منوط به پاسخ دادن به سئوال هاي ديگر نباشد .

27-اگر سئوالي براي رسيدن به جواب صحيح چند راه حل داشته باشد براي هر راه حل بارم بندي جداگانه منظور شود.

28- در سئوالات چهار گزينه اي فقط يك جواب كاملاً درست باشد .

29- در سئوالات چهار گزينه اي تعداد جوابهاي درست براي بندهاي  (الف -  ب -  ج - د ) به يك نسبت در نظر گرفته شوند. مثلاً اگر 40 سئوال طرح گردد : ( 10 گزينه : الف )   ( 10 گزينه : ب)  ( 10 گزينه : ج)  ( 10 گزينه : د) درست باشد و دربين سئوالات پخش گردد .

30- در سئوالات نقطه چيني -  نقطه چين اول يا آخر جمله نباشد و سعي شود نقطه چين نكته بارز سئوال باشد.

31- سعي شود در سئوالات چهارگزينه اي براي پاسخ ها ، كلمه هيچكدام و يا همه موارد و موارد ( الف - ب ) ( الف- ج)

و يا ( ب - ج ) استفاده نشود .

32- اگر سئوالات براي يك منطقه يا استان يا كشور است توسط دو نفر طرح گردند در صورتي كه طراح يك نفر باشد مجدداً به فاصله يك روز سئوالات را مورد بررسي قرار دهيم .

33- جدول حيطه هدف براي سئوالات در نظر گرفته شود به صورت زير :

 

 

عنوان فصلها

محتوا

هدف

               حيطه هاي شناختي

نوع سئوال

      ميزان دشواري

         ( دانش )

      فرا دانش

 

 

 

دانش

درك وفهم

كاربرد

تجزيه و تحليل

تركيب

ارزشيابي

عيني

تشريحي

آسان

متوسط

دشوار

آسان

متوسط

دشوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34- سئوالات در فيش هاي بصورت زير نوشته شوندسپس پاكنويس گردند:

 

 سئوال

 

مشخصات :

فصل :

حيطه :

ضريب دشواري :

بارم :

بارم

 

 

وقت :

انواع سئوال:

 

 

 

35- از سئوالات انتخابي پرهيز شود .

36- از سئوالهاي گمراه كننده پرهيز شود.

37- در سئوالات چهار گزينه اي ، گزينه هاي يك سئوال با هم تجانس داشته باشند.

 

ب) رعايت سطوح حيطه شناختي :

( دانش -  درك وفهم - كاربرد -  تجزيه وتحليل -  تركيب -  ارزشيابي )

تا حدودي درصدهاي طراحي سئوال به قرار زير باشد :

« دانش 15 درصد - درك وفهم 20 درصد - كاربرد 30 درصد - تجزيه وتحليل 15 درصد - تركيب 10 درصد - ارزشيابي 10 درصد »

 

ج) ملاكهاي مشخصات ظاهري سئوالات :

در سربرگ سئوالات امتحاني مشخصات زير ثبت شود :

1-     نام ونام خانوادگي - نام درس –  نام آموزشگاه -  نام استان – نام منطقه

2-    نوبت امتحاني – مدت امتحان –  تعداد صفحات سئوالات – شماره كارت – تاريخ امتحان

3-    درنظر گرفتن فضاي كافي و مناسب براي پاسخگويي به سئوالات .

4-    سئوالات بايد خوانا باشند از نظر كيفيت و تكثير .

5-    درج بارم سئوال درسمت چپ ورقه

6-    تطابق نمره سئوالات با نمره اختصاص يافته.

 

ه) ملاكهاي شيوه نگارش سئوالات :

1- محفوظ ماندن سئوالات از غلطهاي املايي

2- رعايت نقطه گذاري و علامت گذاري و رسم الخط صحيح .

3- از جملات كوتاه و روان استفاده شود.

4- رعايت نكات دستوري در تهيه و تنظيم سئوالات

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 9:49  توسط ف.حاجيوند  | 

فناوري اطلاعات و آموزش

چكيـده :
فناوري اطلاعات وارتباطات درچگونگي آموزش ويادگيري فراگيران تأثيرگذاراست . واين تأثيرات هنگامي موفقيّت آميزاست كه فراگيران وآموزش دهندگان ، تواناييهاي لازم را براي استفاده ازاين فناوري داشته باشند. رويكرد تلفيق مهارت هاي فناوري اطلاعات وارتباطات دربرنامه درسي بسيار مؤثرترازآموزش مهارت ها به شكل مجزا و بصورت موضوعات جداگانه است . همچنين ICT به دليل قدرت تحول پذيري وتوانايي برقراري ارتباط پويا كه مي تواند با يادگيرندگان داشته باشد ، ازنقش مهمي درانتقال دانش برخوردار است . حمايت ازبكارگيري فناوري اطلاعات وارتباطات درگستره نوآوري هاي آموزشي ، اعم ازگستره برنامه ريزي ، تدوين محتوا ومتن ، شيوه هاي ياد دهي ويادگيري ، به ويژه در محيط هاي آموزشي ومدارس يكي ازمهمترين عوامل درجهت ارتقاء سطح آموزش وايجاد يادگيري با كيفيت بالا است . براي بهره گيري هرچه بهتراز پديده ICT دربرنامه درسي ، اتخاذ تمهيداتي كه بتواند زمينه را براي بكارگيري نوآوري ها دربرنامه ريزي درسي فراهم سازد ، بسيارحياتي است .
كليد واژه ها : برنامه درسي ، برنامه ريزي درسي ، نوآوري آموزشي ، فناوري اطلاعات وارتباطات ، ICT
مقــدمــه :
اگرچه تعاريف متعددي در رابطه با برنامه درسي وجود دارد، اما درتعريفي ابتدايي وساده مي توان آن را عبارت ازموضوعات ومواد درسي دانست كه بايد توسط معلم به دانش آموزان تدريس شود . دراين رابطه الكساندر وسيلور برنامه درسي را نقشه اي دانسته اند كه درآن فرصت هاي مناسب يادگيري براي رسيدن به هدف هاي كلي وجزئي مربوط به آن براي جمعيّت معين فراهم مي شود .
دكترشريعتمداري معتقد است كه كليه تجربيّات ، مطالعات ، بحث ها ، فعاليت هاي گروهي ، فردي وسايراعمالي كه شاگرد تحت سرپرستي و راهنمايي مدرسه انجام مي دهد ، برنامه درسي نام دارد . برنامه درسي را مي توان دستوركارآموزش دانست ، آن طرح كلي وكلان فعاليّت آموزشي است كه محتواي دوره ، انتظارات با خواسته هاي فراگيران ، روش تدريس محتوا، روش هاي تسهيل فرايند يادگيري ، نحوة ارزشيابي ميزان يادگيري وحتي چهارچوب زماني فعاليت هاي آموزشي را مشخص مي كند .
بطوركلي برنامه درسي مشخص مي كند كه چه مطالبي بايدآموزش داده شود . واين مهم ، چگونه وبا چه روشي بايد انجام گيرد . بررسي روند تحوّلات دربرنامه درسي حكايت ازاين دارد كه توجه به برنامه درسي به عنوان يك حوزة تخصصي وبه عنوان محصول فرآيند برنامه ريزي درسي ، عملاً دراوايل قرن بيستم وبا انتشاركتاب برنامه درسي توسط فرانكلين بوبيت آغازشد . درطول اين زمان تاكنون محتواي برنامه درسي دراثر تحوّلات گوناگون ، تغييرات بسياري را پذيرفته وهمواره درخدمت نظام ها وحكومت ها براي دستيابي به اهداف و آرمآن هايشان بوده است . تدوين برنامه درسي ازفرايندي پيروي مي كند كه اين فرآيند شامل نه مرحله است :
مرحله اول _ تعيين نيازهاي آموزشي : براي آنكه محتواي برنامه درسي بتواند ازسوي فراگيران پذيرفته شود ، مي بايست يك تجزيه وتحليل مناسب ازنيازها صورت گيرد . براي اين منظور مي توان به بررسي تفاوت ويا ناهمخواني ميان عملكرد مطلوب وعملكرد واقعي فراگيران پرداخت تا درنتيجه آن نيازها جهت تكميل يا اصلاح برنامه درسي مشخص كردد .
مرحله دوم _ تعيين اهداف آموزشي : پس ازآنكه نيازهاي آموزشي مشخص شدند ، مورد تشريع قرار مي گيرند تا ازطريق آن اهداف آموزشي مشخص شوند .
اهداف آموزشي تعيين كننده جهت فعاليت هاي آموزشي هستند تا ازاين طريق بتوانند نيازهاي آموزشي را مرتفع سازند .
مرحله سوم _ سازماندهي محتواي آموزشي : هريك ازاهداف آموزشي داراي اطلاعات خاصي هستند كه برنامه ريز آموزشي مي تواند آن ها را درفعاليت آموزشي منظوركند تا فرا گيران بتوانند براي تحقّق اهداف آموزشي ، براساس آن ها عمل كنند . سازماندهي محتواي آموزشي اين امكان را فراهم مي آورد كه تك تك جزئيات درس مورد برنامه ريزي قرارگيرد .
مرحله چهارم _ انتخاب فنون و روش هاي آموزشي : ازطريق تعيين فنون وروش هاي مناسب آموزش ، زمينه هاي لازم براي يادگيري اثربخش محتواي آموزشي براي فراگيران فراهم مي شود . انتخاب فنون و روش هاي مناسب آموزشي به معلم كمك مي كند تا بتواند يك رهيافت يا راهبرد مؤثر را براي اجراي آموزش مورد استفاده قراردهد .
مرحله پنجم _ شناسايي منابع آموزشي مورد نياز : دراين مرحله ، معلم بايد مشخص كند كه چه منابع وامكاناتي براي ارائه آموزش مورد نياز است . به علاوه او بايد هم نوع تسهيلات ، تجهيزات ومواد مورد نياز را تعيين كند وهم نوع پشتيباني مورد نيازاداري ونيروي انساني را مشخص سازد.
مرحله ششم _ تهيه طرح درس : به عبارت ديگر، تنظيم يك طرح مناسب كه درآن اهداف آموزشي ، محتواي آموزش ، روش هاي آموزشي ومنابع آموزشي دركنار هم تنظيم شده اند . اين طرح به عنوان يك سند مكتوب است كه چگونگي برنامه ريزي براي هدايت روند آموزش را به معلم نشان مي دهد .
مرحله هفتم _ تهيه مواد كمك آموزشي : مواد كمك آموزشي ، عبارت ازهرآن چيزي است كه به معلم كمك مي كند تا درتدريس محتواي آموزشي به فراگير در يادگيري مطالب ، به نحو مؤثرتري عمل نمايد .
مرحله هشتم _ تهيه آزمون ها وروش هايي براي سنجش ميزان يادگيري فراگير : ارزيابي فراگيري محتواي آموزشي توسط فراگيران اين امكان را به معلم مي دهد كه بتواند اصلاحاتي درنحوة تدريس وروش كارخود بوجود آورد تا درنتيجه آن فرايند ياد دهي - يادگيري به شيوه بهتري انجام گيرد .
مرحله نهم - آزمايش وبازنگري آموزش : دراين مرحله ارزشيابي مناسبي از مواد آموزش وسنجش كيفي ميزان دقت فني آن ها صورت مي گيرد وامكان بازنگري مجدّد وانجام اصلاحات مورد نياز را براي معلم فراهم مي سازد .
فعاليت هاي آموزشي مربوط به فناوري اطلاعات وارتباطات دو دسته هستند :
1.دروس رايانه محور ، آزمونهاي رايانه اي ، واژه پردازها ، نرم افزارهاي گرافيكي ، صفحات گسترده ، پايگاههاي اطلاعاتي ونرم افزارهايي كه براي ارائه ونمايش اطلاعات بكار برده مي شوند .
2.نرم افزارهاي ارتباط ازراه دوركه شامل دروس ارائه شده ازراه دور ، منابع آموزشي پراكنده ، نامة الكترونيكي ، همايش هاي ويدئويي ، بولتنهاي خبري ، وايت بردها و اتاقهاي كفتكو مي شود .
بطوركلي ، فناوري اطلاعات و ارتباطات به مثابة بخشي ازفرايند يادگيري به سه شكل بكار مي رود : 1- به منزلة هدف 2- به منزلة رسانه 3- به منزلة ابزاري براي سازماندهي ومديريت آموزش . نقش رايانه هم ازماشين هاي آموزشي به ابزاري براي ايجاد محيط هاي حمايت كنندة يادگيري تبديل شده است.
برنامه ريزي درسي
برخي ازصاحب نظران ، معتقدندكه برنامه ريزي درسي ، فرايند طراحي با توجه به نيازهاي دانش آموزان است . ديويد پرالت برنامه ريزي درسي را برنامه اي براي فرآيند ياددهي - يادگيري مستمر مي داند . درهرحال مي توان گفت كه برنامه ريزي درسي شامل آموزش هاي كلاسي ، فعاليت هاي دانش آموزي ، سرويس هاي ارتباطي ، تجارب كاري ، راهنمايي ومشاوره وسرويس هاي پشتيباني آموزشي است .
عناصراساسي برنامه ريزي درسي عبارتند از: نيازسنجي ، تبيين اهداف آموزشي ، تبيين استراتژي هاي مناسب براي ارائه محتوا ، ارزشيابي برنامه ونحوة اشاعه برنامه . بايد توجه داشت كه برنامه درسي به عنوان يك فرآيند ، ازعواملي همچون: جامعه ، دانش ، ميزان آگاهي افراد ، توسعه ويادگيري نيز تأثير مي پذيرد .
برنامه ريزي درسي مبتني برفناوري اطلاعات وارتباطات
براي برنامه ريزي درسي مبتني برICT تعاريف گوناگوني ارائه شده است كه به برخي ازآن ها اشاره شد. برخي برنامه ريزي درسي مبتني بر فناوري اطلاعات وارتباطات را تلفيق فناوري هاي اطلاعات از جمله وب با فرآيند برنامه ريزي درسي مي دانند وبرخي طرح وبرنامه ريزي براي فرآيند ياددهي - يادگيري با بهره گيري ازICT و راهنمايي ياد گيرندگان و دسترسي به مواد مبتني بروب تسهيل مي شود . دريك نگاه كلي مي توان بيان كرد كه دربرنامه ريزي درسي مبتني برICT، لازم است كه رويكرد برنامه ريزي تغيير يابد و استفاده ازابزارهاي فناوري درهمه بخش هاي برنامه درسي مورد توجه قرارگيرد .
برخي از مؤلفه هاي يك برنامه درسي مبتني برICT عبارتند از : صفحات فعاليت كه درآن فعاليّت هاي يادگيري براي دانش آموزان تبيين وتشريح مي شود . صفحات معلم كه حاوي اطلاعاتي مفيد براي معلمان ، ازجمله راهنماي برنامه درسي است ، مكانيزم بازخورد كه امكان ارتباط دانش آموزان با طراحان برنامه درسي ومعلمان را فراهم مي كند . ارزشيابي روي خط كه دانش آموزان مي توانند ميزان يادگيري خود را ارزشيابي كنند ( با اتصال به وب سايت هاي مرتبط(
فناوري اطلاعات و سواد رايانه اي
براي استفاده هرچه بيشترازفناوري وارتباطات ، توافق گسترده وهمگاني ميان عموم ومتخصصان آموزشي وجود دارد كه درقرن حاضرهمة دانش آموزان ، دانشجويان و ديگر اقشار بايد ازنظركاربرد رايانه ها با سواد باشند . ازآنجا كه آموزش وپرورش هركشورمهمترين واساسي ترين سازمان براي آماده سازي نسل آينده است ، سرمايه گذاري هاي مادي ومعنوي اين سازمان درامر سواد رايانه اي و پديد آوردن سازوكارهايي براي تحقق اهداف آن اهميّت دارد . وجنبة بهره وري وسود مندي استفاده ازرايانه در محتواي عمومي دروس و يا برنامة درسي اهميت فوق العاده اي دارد .
انجمن بين المللي فناوري آموزشي (ISTE) ، ازاستفاده معنا دارتررايانه ودرهم تنيدگي آن در ديگر علوم صحبت مي كند . بطوركلي ، اين انجمن وفناوري هاي آموزشي تعيين مي كنند كه دانش آموزان دربارة رايانه چه چيزي بايد بدانند وچه توانايي هايي را دراستفاده ازاين فناوري داشته باشند تا با سواد شناخته شوند .
دربيشتركشورها ، آموزش رايانه دربرنامه هاي درسي به سه طريق انجام مي شود :
1.تدريس رايانه ، به مثابة يك موضوع درسي مستقل دربرنامة درسي دانش آموزان .
2.تلفيق رايانه درديگر دروس
3.آموزش به كمك رايانه
بيشتر متخصصان وصاحب نظران عقيده دارند كه تدريس رايانه به مثابه يك موضوع درسي مستقل دربرنامة درسي دانش آموزان ودانشجويان نمي تواند دركاربرد معنا دار رايانه كمك كند ومهارت هاي مربوط به رايانه نبايد به شكل درس هايي مستقل ومجزّا مانند برنامه نويسي ، راه اندازي واجراي نرم افزارها تدريس شود .
بلكه بايد به منزلة ابزاري براي سازماندهي ، برقراري ارتباط ، انجام پژوهش وحل مسئله استفاده شود . اين تغيير بسيار مهمي دررويكرد وتأكيد سواد رايانه اي است .
فعاليت هاي يك برنامه ريز آموزشي براي ادغام فناوري اطلاعات وارتباطات دربرنامه ريزي درسي
برنامه ريز آموزشي براي ادغام فناوري اطلاعات وارتباطات دربرنامه ريزي درسي به سه نوع فعاليت مي پردازد :
1.فعاليت هاي توسعه اي

 
با همكاران درون مدرسه درباره راهبردها ومنابعي كه ICT را با فضاي كلاس درس هماهنگ مي كند ، مشورت مي نمايد .
ازمنابع واطلاعات الكترونيكي به منظور برنامه ريزي جهت استفاده ازICT دركلاس درس كمك مي گيرد ودررابطه با آن به پژوهش مي پردازد .
براي بهبود عملكرد معلمان درزمينه استفاده از استانداردهاي بكارگيري ICT دركلاس درس ، باز خوردهائي را ايجاد مي كند .
به منظور يكپارچه سازي (هماهنك كردن ) ICT با فعاليت هاي درون كلاس براي رسيدن به خروجي هاي علمي ، برنامه ريزي مي كند .
اثربخشي استفاده از ICT درواحدهاي كاركلاسي را مورد ارزشيابي قرارمي دهد .
با نگرشي مثبت ، اجازه مي دهد كه دانش آموزان ، اطلاعات مربوط به نيازهايشان را جستجو كنند ( ازطريق منابع ICT و از ICT به صورت هاي مختلف درواحدهاي كاركلاسي استفاده مي كند( .


2.فعاليت هاي نوآورانه

:
گفتگوهاي تخصصي را باهمكارانش فراهم مي كند تا ازطريق راه اندازي اينگونه بحث هاي مؤثر ، گروه منسجمي را درمدرسه بوجود آورد .
دركارگاه هاي آموزشي مربوط به كاربردهاي ICT دربرنامه درسي شركت فعال دارد .
نيازها را شناسايي كرده وبراساس آن ها منابع شبكه اينترنت را تعيين مي كند وميزان برخورداري آن ها از واحدهاي كاركلاسي مناسب را ارزيابي مي كند .
راهبردهاي مشاركت جويانه ومتنوعي را براي ايجاد هماهنگي در بهره گيري ازICT بكار مي بندد .
دانش آموزان را به فعاليت هاي چالش انگيز شناختي درزمينه بكارگيري مداوم ICT مشغول مي كند .


3.فعاليت هاي رهبري :


كارگاه هاي آموزشي مربوط به ICT كه درآن ها موضوعاتي چون نيازهاي يادگيري ، برنامه ريزي درسي ومديريت كلاس درس هم رديف شده اند را رهبري مي كند .
معلمان را درزمينه فعاليت هاي تخصصي ، هدايت مي كند .
به عنوان يك دوست منتقد كه اقدام پژوهي را لازمه استفاده از ICT درمدرسه مي داند ، عمل مي كند .
ادراكات سطح بالايي از ICT را پرورش مي دهد تا ازاين طريق ، تفكر توسعه يافته ومنظم به همراه ادبياتي انتقادي مورد حمايت قرار گيرد.
ويژكي هاي برنامه درسي منطبق با فناوري اطلاعات وارتباطات
بيش ازآن كه به بررسي ويژگي هاي يك برنامه درسي كه با فناوري اطلاعات وارتباطات آميخته شده است پرداخته شود ، لازم به اشاره است كه تحقق چنين برنامه اي بدون برنامه ريزي مناسب جهت توسعه مهارت ها وبالندگي معلمان امكان پذير نيست . به عبارت ديگر، پيش شرط بهره گيري ازفناوري اطلاعات وارتباطات دربرنامه درسي اين است كه ابتدا معلمان ازفنون بهره گيري ازچنين پديده اي آگاهي يابند . درصورتي كه اين بسترسازي انجام نگيرد يا بطور ناقص انجام شود ، نمي توان اميد داشت كه ورود فناوري هاي جديد بتواند موجب تحول دربرنامه درسي وبطوركل فرايند آموزش شود . بلكه ممكن است صدماتي همچون ايجاد فاصله هرچه بيشترميان معلمان ودانش آموزان را سبب شود . درادامه به ويژگي هاي يك برنامه درسي كه به خوبي درآن ازفناوري اطلاعات وارتباطات استفاده شده است، اشاره مي شود :

1.امكان بهره گيري ازيك برنامه درسي تلفيقي را فراهم مي آورد . منظورازبرنامه درسي تلفيقي برنامه اي است كه به نحوي فرصت لازم براي يادگيري تلفيقي با مطالعه تلفيقي توسط آن فراهم مي شود . دربرنامه درسي تلفيقي ديوارهاي بلند ومستحكم ميان موضوعات ومواد درسي دررشته هاي مختلف كوتاه ترومنعطف ترمي گردد . اين نوع برنامه بيش ازآنكه بخواهد دانش معيني را به دانش آموزان القاء كند ، به دنبال فراهم كردن زمينه هاي لازم براي شكوفايي قابليت هاي فردي دانش آموزان وگسترش تجربه هاي فردي ومستقل آن ها مي باشد .
2.ميزان اهميت واعتبارمحتواي برنامه درسي را افزايش مي دهد . گسترش روزافزون دانش درعصري كه تحت عنوان انفجار دانش ناميده شده است وقابليت فناوري هايي جديد اطلاعات وارتباطات درانتقال دانش سبب شده است كه درهرلحظه نظريه هاي علمي جديدتري مطرح شود كه نسبت به دانش قبلي ازاعتبار بيشتري برخوردارند . بنابراين بهره گيري ازعلوم ودانش روز كه به واسطه فناوري هاي اطلاعات وارتباطات صورت مي پذيرد ، باعث مي شود كه محتواي برنامه درسي به گونه اي تنظيم شود كه ازدرجه اعتبارواهميت بيشتري برخوردارباشد .
3.افزايش ميزان علاقمندي فراگيران را به همراه دارد : برنامه درسي كه براساس نيازهاي واقعي فراگيران تعيين شده است به گونه اي وافر، علاقه آن ها را جهت يادگيري بيشترافزايش مي دهد . فناوري هاي جديد ، اين ويژگي را دارند كه به دليل متنوع بودن و برخورداري ازحجم بالاي اطلاعات ، بتوانند نيازهاي گوناگون فراگيران را تحت پوشش قرارداده وباعث افزايش علاقه مندي آن ها به محتواي برنامه درسي گردند .
4.ارائه دانش با ساختاري مناسب : بهره گيري ازفناوري اطلاعات وارتباطات درتنظيم برنامه درسي ، اين امكان را فراهم مي كند كه بتوان اطلاعات ، مفاهيم واصول محتواي مورد يادگيري را به گونه اي دراختيارفراگيران قرارداد كه آن ها اطلاعات علمي موضوع مورد نظر خود را درحد مناسب دراختيار داشته باشند . به عبارت ديگر فناوري هاي جديدباعث مي شوند كه محتواي غني ازدانش مورد يادگيري دربرنامه درسي ، دراختيارفراگيران قرارگيرد .
5.ميزان سودمندي برنامه درسي را افزايش مي دهد : ميزان كارايي وكاربرد برنامه درسي درحقيقت ، سودمندي آن برنامه را مشخص مي كند . برنامه درسي كه بتواند دانش ومهارت هاي به روز واساسي فراگيران را جهت كسب مشاغل آينده فراهم كند ، يا آنان را درمهارت آموزي ياري كند ، قطعاً ازسودمندي بيشتري برخورداراست .
6.افزايش ميزان يادگيري فراگيران را به همراه دارد : برنامه درسي كه متناسب بارشد ذهني ، جسمي ، رواني يا عاطفي فراگيران تنظيم شده باشد ودرآن به تفاوت هاي فردي فراگيران توجه شده باشد ، مي تواند موجب افزايش يادگيري فردي فراگيران شود . فناوري هاي جديد اين امكان را فراهم مي آورد كه بتوان بوسيله آن ها ، محتواي برنامه درسي را متناسب با ويژگي هاي فردي فراگيران تنظيم كرد وازاين طريق باعث افزايش ميزان يادگيري آن ها شد .
7.فناوري هاي اطلاعات وارتباطات ، انعطاف پذيري برنامه درسي را موجب مي شود . محتواي برنامه درسي بايد به گونه اي باشد كه فراگيران بتوانند براساس مهارت هاي مورد علاقة خود ، به تسهيل وكسب دانش بپردازند . محتواي برنامه درسي كه درآن انواعي ازامكانات به گونه اي استفاده شود كه باعث افزايش انگيزه وتوانايي فراگيران شود، بسيارمهم است . فناوري هاي جديد باعث مي شوند كه برنامه درسي از قدرت انعطاف پذيري مناسب برخورداربوده وبتواند انگيزه وتوجه تمام فراگيران را جهت يادگيري محتواي موردآموزش جلب نمايد .
فناوري تدريس به عنوان بخشي ازبرنامه درسي
فناوري تدريس مكانيزم فرايندهاي آموزشي درموقعيت هاي كلاس درس ، سطوح تدريس ، تئوري هاي تدريس ،عملكردهاي اصلي تدريس وتعيين روابط بين تئوري ها وعملكردهاي تدريس را شامل مي شود . فناوري تدريس به عنوان يك مفهوم درچهارمؤلفه به خوبي طبقه بندي شده است . اين مؤلفه ها عبارت است از: نيروي انساني ، روش ها ، مواد و رسانه ها .
روش( متد ) ، دلالت براستفاده ازتوصيه هاي مفيدي همچون يادگيري برنامه ريزي شده ، تدريس گروهي ، تدريس با موضوعات تخصصي ، سيستم آموزش فردي ( مبتني برفرد ) و ... دارد .
مواد شامل: مواد آموزشي ، كتاب هاي درسي برنامه ريزي شده ، كتاب هاي راهنما و مواد آموزشي متني كه محتواي منابع ومواد آموزشي را درمعرض دسترسي يادگيرنده قرارمي دهد ، مي شود . رسانه ها نيزشامل رسانه هاي شنيداري يا ديداري يا هردوي آن ها است ، همچون راديو ، كاست ها ، فيلم ها ، برنامه هاي آموزشي تلويزيوني؛ كه همه به عنوان مكمل هاي تدريس براي افزايش اثربخشي وارتقاء بيشتريادگيري محسوب مي شوند . لازم به توجه است ، هرچقدر روش ها ، مواد يا رسانه وجود داشته باشند ، براي بكارگيري آن ها درمحيط يادگيري تدريس نياز به نيروي انساني مناسب نيازمند هستند . بنابراين چهارمؤلفه مورد نظر ، تشكيل حلقه هاي متوالي وكاملي را از ورودي ها يا وسايل تسهيل كننده ( تدريس ) درفناوري تدريس مي دهد .
فناوري تدريس ،به عنوان بخشي ازفناوري برنامه درسي ، مي تواند نقش مهمي دراثربخشي آموزش ايفاء كند . تحولات صورت گرفته درچند دهه اخيربه ويژه توسعه فناوري هاي اطلاعات وارتباطات سبب شده است كه فناوري نوين تدريس ازرويكردي متفاوت وتوسعه يافته نسبت به فناوري سنتي تدريس برخوردارشود .
ويژكي هاي فناوري نوين تدريس
اساس آن برروي اصول و اكتشافات علمي جديد است .
تأكيد برتوسعه قدرت تفكر انتقادي يادگيرنده دارد .
ازتيم تدريس استفاده مي كند .
دلالت برفعاليت هاي گروهي دارد .
ازفنون آموزش متناسب با هريك ازيادگيرندگان استفاده مي كند .
اهداف تدريس به وضوح تعيين مي شود .
مواد تدريس بطوركامل فراهم شده اند .
زمان مورد نيازبراي مرّبي جهت بكارگيري مواد آموزشي بسيارمناسب با قابليت هاي دانش آموزان تعيين مي شود .
نقش معلم درتدريس به عنوان عامل اصلي ارائه درس نيست ، اما براي مديريت محيط آموزشي ، شناخت دانش آموزان به استفاده مستقيم ازمنابع در دسترس ، نقش اصلي دارد .
مواد آموزشي بكارگرفته شده دركلاس درس شامل رسانه هاي جديد وفنون اندازه گيري نوين است كه آن ها به خوبي هماهنگ شده اند .
اهداف آموزشي درمعرض بازنگري ومرور مداوم هستند .
هدف از ارزشيابي دانش آموز كمك به او ازطريق فراهم كردن بازخوردهايي برعملكرد ، تشخيص نقاط قوت وضعف وفراهم كردن اطلاعات براي تصميم گيري ها است .
تدريس بصورت دانش آموزمحوراست .
محيط كلاس ، آزاد وخود انگيز است .
نحوة تلفيق سواد رايانه اي دربرنامة درسي
اطلاعات اساساً بصورت داده است كه با يادگيري به دانش وآگاهي تبديل مي شود . به عبارت ديگر ، يادگيري فرايند جستجو ، دستيابي ، كاربرد وتبديل اطلاعات به دانش جديد است . يادگيرندگان براي تبديل اطلاعات به دانش جديد به مهارت هاي مهمي با عنوان مهارت هاي سواد اطلاعاتي نياز دارند . مهارت هاي سواد اطلاعاتي شامل آگاهي ازنيازبه اطلاعات ، نقد وتحليل انتقادي اطلاعات ، ارزشيابي فايده اطلاعات ، ودرنهايت توانايي بكار بردن اطلاعات وتبديل آن به دانش وآگاهي است .
آموزش روش هاي سواد اطلاعاتي دربرنامه درسي
متخصصان رسانه ها دريافتند كه مهارت هاي سواد اطلاعاتي هنگامي مي تواند بطورمؤثر دربرنامه درسي تلفيق شود كه مهارت ها بطور مستقيم به محتواي برنامه وتكاليف درسي مرتبط باشند ومهارت ها به روش منطقي درالگوي اطلاع رساني نظام مند درهم تنيده شود . مهارت هاي تلفيق شده اطلاعاتي بايد به صورت گروهي درقالب طرح هاي مشاركتي ، برنامه ريزي وطراحي شود و مدرسان وافراد متخصص درمدارس ومراكزآموزشي آن ها را تدريس كنند .
آموزش مهارت هاي فناوري اطلاعات بايد دركل برنامه درسي لحاظ شود. بطوركلي ، فناوري بايد به منزلة ابزاري براي زندگي ويادگيري بكارگرفته شود . دانش آموزان ودانشجويان نبايد درس رايانه را به مثابه يك موضوع درسي مجزا مطالعه كنند بلكه بايد كاربرد آنرا درارتباط با موضوعات ديگر وهمچون يك ابزار نظير اتومبيل وماكروفر مطالعه كنند . ازاينرو ، دانش آموزان و دانشجويان بايد كاربردهاي هدفدار،خلاقانه و انعطاف پذير رايانه ها وديگر فناوري هاي اطلاعاتي وارتباطي را بدانند .
دانشجويان بايستي بتوانند ازمهارت هاي گوناگون فناوري اطلاعات به منزلة قسمتي ازفرآيند يادگيري استفاده كنند ، سواد فناوري اطلاعاتي آن ها توسعه خواهد يافت . مهارت هاي لازم كاربا رايانه با عنوان شايستگي هاي سواد فناوري مطرح شده است . درصورت داشتن شايستگي هاي لازم ، دانش آموز يا دانشجو بايد دراجراي عمليات اساسي ، شناخت واژه ها واصطلاحات رايانه اي وحفظ ونگهداري ازوسايل وابزار تبحر داشته باشند وچگونگي استفاده ازبرنامه هاي آموزش به كمك رايانه را بداند و تأثير فناوري ها برمشاغل ، اجتماع وفرهنك را بشناسد و برنامه نويسي با رايانه را ياد گرفته باشد .
توصيف و تعريف مهارت هاي فناوري ، اولين قدم درتوانا كردن همة دانش آموزان دركاربرد فناوري اطلاعات است . قدم بعدي ، ميزان حمايت ومهارت معلمان درطراحي برنامه ها وارزشيابي آن هاست .
برنامه درسي مبتني بررويكرد مهارت هاي فناوري
مهارت اول ، تعريف مسئله وتشخيص نيازبه اطلاعات.
اولين مرحله درفرآيند حل مسئله ، تشخيص نياز به اطلاعات است . مراحل بعدي ، شناسايي مسئله وتعيين نوع وميزان اطلاعات مورد نياز براساس فناوري است . درفرآيند حل مسئله با فناوري ، يادگيرندگان بايد درمهارت هاي زيرتوانا باشند :
الف - برقراري ارتباط با استادان وكسب نظرآنان دربارة وظايف ، ومسئوليت ها ازطريق امكانات گوناگون مانند نامة الكترونيكي ، بحث هاي پيوسته (بولتن هاي خبري و اطلاع رساني ، بحث هاي وب محور ، گروه هاي خبري ) ، ارتباطات فوري نظيرخدمات رد وبدل فوري پيام ، اتاق هاي گفتگو ، همايش هاي ازراه دور وگروه افزارهاي اينترنتي ، اينترانت ها وشبكه هاي محلي و منطقه اي .
ب - ضمن مشخص كردن مسئله وتعريف آن ، فعاليت هاي مشاركتي با ديگر دانش آموزان محلي وجهاني از طريق نامة الكترونيكي ، بحث هاي پيوسته ، ارتباطات فوري ، همايش ازراه دور، وگروه افزارهاي اينترنتي وشبكه هاي محلي را داشته باشند .
ج . فعاليت هاي مشترك با متخصصان موضوع وكارشناسان محتوايي به روش هاي نامه الكترونيكي ، بحث هاي پيوسته ، ارتباطات فوري ، همايش ازراه دور ، وگروه افزارهاي اينترنتي وشبكه هاي محلي را داشته باشند .
د. مسئله اطلاعاتي را با استفاده ازسازمان دهنده هاي گرافيك رايانه اي مجدداً تعريف كنند .
مهارت دوم ، راهبردهاي جستجوي اطلاعات به كمك فناري ها
هنگامي كه مسئله پژوهش مشخص شد ، دانشجو بايد با توجه به منابع اطلاعاتي ، نقشه اي براي جستجويش ترسيم كند .
بدين منظورفراگيرنده بايد دراجراي امور زير توانا باشد :
الف- جايگاه وارزش همة منابع الكترونيكي ( پايگاه هاي داده ، منابع بصورت ديسك هاي فشرده ، منابع اينترنتي پيوسته ، منابع الكترونيكي وديگر منابع اطلاعاتي الكترونيكي مربوط به دولت وجامعه ) را درجمع آوري داده ها بشناسد .
ب - جايگاه وارزش منابع اولية اطلاعات را كه شامل مصاحبه ها ، پيمايش هاي الكترونيكي ، تجارب وآزمايش هايي كه با آزمايشگاه هاي مجازي انجام شده واسناد ومدارك الكترونيكي است ، برآورد كند .
ج- ملاك هاي ويژه اي را براي ارزشيابي منابع الكترونيكي تعيين كند وبكارگيرد .
د- ملاك هاي خاصي براي ساخت ابزارهاي اوليه جمع آوري اطلاعات نظير: پيمايش هاي پيوسته واينترنتي ، ومصاحبه هاي الكترونيكي داشته باشد .
هـ - براي دسترسي به پژوهش هاي انجام شده ، نقش ، ارزش وجايگاه رسانه هاي الكترونيكي نظير نامة الكترونيكي ، بحث هاي پيوسته ، ارتباطات فوري ، همايش ازراه دور، گروه افزارهاي اينترنتي وشبكه هاي محلي را بشناسد .
و- براي برنامه ريزي وسازماندهي وظايف پيچيده حل مسئله ، تهيه فلوچارت ، سريال زماني ، جدول سازماني ، تهيّه پيشنهاد تحقيق وتنظيم جدول زماني ازرايانه كمك بگيرد .
ز- ازوسايل ودستگاه هاي قابل حمل ونقل نظير: كمك كننده هاي رقومي شخصي ، رايانه هاي شخصي براي پاسخگويي ، فهرست كردن كارهاي معوقه وهمچنين تنظيم برنامة زماني استفاده كند .
مهارت سوم : دستيابي ، ذخيره واستقرار اطلاعات
بعد ازاينكه دانش آموزان يا دانشجويان اولويت هاي اطلاعات مورد جستجو را تعيين كردند ، بايد اطلاعات را ازمنابع گوناگون بدست آوردند وسپس اطلاعات مفيد را ذخيره كنند . براي اين منظور آن ها بايد بتوانند :
الف . ازمنابع رايانه اي مناسب وهمچنين ازفناوري هاي مركز رسانه ها ومراكز اطلاع رساني برروي شبكه هاي محلي استفاده كنند . ( براي مثال ازكاتالوگ هاي پيوسته ، منابع با متن كامل ، ايستگاه هاي چند رسانه اي رايانه اي ، ايستگاه هاي لوح فشرده ، پايانه هاي پيوسته ، پويشگرها ).
ب . ازمنابع رايانه اي وفناوري هاي مناسب موجود دردانشكده نظيرمنابع قابل دسترس ازطريق اينترانت ها و يا شبكه هاي محلي استفاده كنند . ( براي مثال ، منابع بامتن كامل ، لوح هاي فشرده ، نرم افزارهاي سودمند ، پويشگرها ودوربين هاي رقومي ) .
ج . ازمنابع رايانه اي وفناوري هاي مناسب موجود درخارج ازدانشكده ازطريق اينترنت استفاده كنند ( براي مثال گروه هاي خبري ، بولتن هاي اطلاع رساني ، سايت هاي شبكه گسترده جهاني ، سايت هاي انتقال پرونده ، خدمات پيوسته منابع دولتي ، علمي وديگرمنابع جامعه ) .
د . با نقش و وظايف متخصصان رايانه وكساني كه درمركز رسانه ها وكتابخانه هاي آموزشگاهي و دانشكده اي كارمي كنند وهمچنين افراد ديگري كه در يافتن اطلاعات مي توانند به فرد كمك كنند، آشنايي داشته باشند.
هـ ازمواد ومنابع الكترونيكي نظيردايره المعارف هاي الكترونيك ، فرهنگ لغات ، منابع كتابشناختي ، اطلس ها ، بانك هاي اطلاعاتي مربوط به جغرافيا ازطريق شبكه هاي محلي واينترانت استفاده كنند .
و. ازطريق شبكه هاي رايانه اي واينترنتي با متخصصان رشته تماس بگيرند وازآن ها كمك بخواهند .
ز. درپيدا كردن اطلاعات عمومي وخاص ، ازنظام هاي سازماندهي وابزارخاص جستجوي منابع اطلاعات الكترونيكي نظير فهرست ها ، رئوس مطالب ، دفترچه هاي راهنماي كاربران ، شمايل ونشانگرهاي گرافيكي ، راهبردهاي منطقي بولي وپيوندهاي فرا متن كمك بگيرند .
مهارت چهارم : كاربرد اطلاعات
بعد ازيافتن منابع مفيد اطلاعاتي ، دانشجويان بايد درفعاليت هاي خواندن ، مرور و گوش دادن شركت كنند تا اطلاعات مناسب را استخراج كنند. بدين منظور ، آن ها يابد :
الف - براي دسترسي به اطلاعات به فناوري رايانه اي وصل شوند وآن را اجرا كنند ودستورالعمل ها وراهنماهاي مرتبط را نيز بخوانند .
ب - نرم افزارها وسخت افزارهاي مورد نياز را بشناسند . وضمن مرور ، مطالب مورد نياز را به روش هاي عادي ويا فشرده ذخيره كنند . آن ها همچنين بايد نحوه بازكردن فايل ها وبرنامه ها را ازسايت هاي اينترنت وآرشيوها بدانند .
ج- نحوة كپي كردن وچسباندن اطلاعات را ازمنابع الكترونيكي به اسناد شخصي بدانند ودرهنگام نقل قول مطالب به طور كامل منبع اخذ اطلاعات را مشخص كنند .
د- ازواژه نگار، پايگاه داده وبرنامه هاي رايانه اي براي يادداشت برداري ، تهيه رئوس مطالب ونوشتن طرح پژوهش استفاده كنند .
هـ - منابع اطلاعاتي الكترونيكي ومحل استقرار آن ها را ثبت وضبط كنند تاهنگام نقل قول بتوانند آن ها را بصورت پاورقي ، پانويس واطلاعات كتابشناختي گزارش كنند .
و- ازصفحه هاي گسترده الكترونيكي ، پايگاه هاي داده ونرم افزارهاي آماري براي تجزيه وتحليل اطلاعات آماري استفاده كنند .
ز- اطلاعات الكترونيكي مربوط به مسئله را تجزيه وتحليل كنند واطلاعات نامربوط را كنار بگذارند .
ج- داده هاي جمع آوري شده را ذخيره وازآن ها يك نسخه پشتيبان روي ديسكت هاي شخصي ، ديسك سخت رايانة شخصي ويا لوح هاي فشرده تهيه كنند .
مهارت پنجم : تركيب
دانشجويان بايد اطلاعات را سازماندهي كنند ونتايج كوشش هاي انجام شده را باروش هاي گوناگون منتشر سازند وبه ديگران انتقال دهند . بدين منظور فراگيرندگان بايد :
الف - اطلاعات را با استفاده ازنرم افزار واژه نگار، واژه ، پايگاه داده ويا صفحه گسترده طبقه بندي كنند .
ب _ ازبرنامة واژه نگارويا نرم افزار نشرروميزي براي تهيه مواد چاپي استفاده كنند .
ج_ ازگرافيك وكارهاي هنري موجود دررايانه استفاده كنند .
د _ براي رسم نمودارها ، شكل ها وجداول درمواد چاپي الكترونيكي ، ازنرم افزارهاي رايانه اي نظير صفحة گسترده استفاده كنند .
هـ - براي ارائه مطالب ازنرم افزارهاي ارائه نظيراسلايدهاي الكترونيكي وترانس پرنسي ها استفاده كنند .
و- بتوانند با استفاده ازدوربين هاي رقومي ، صدا ، متن وچند رسانه اي توليد كنند وبا بهره گيري اززبان برنامه نويسي HTML براي پيوند دادن به آن ها ، اسناد ابررسانه ايجاد كنند . آن ها همچنين بايد بتوانند ازپروژكتورهاي نورتاب براي نمايش كارهايشان استفاده كنند .
ز- صفحات وب وپايگاه هاي اطلاعات را با استفاده اززبان HTML و ، يا با استفاده ازنرم افزارهاي ايجاد صفحات وب بسازند . چكونكي گذاشتن اين صفحات را در وب ياد بگيرند .
ح- ازنامة الكترونيكي ، پروتكل هاي انتقال پرونده ، گروه افزارها وديگرتواناي يهاي ارتباطات ازراه دوربراي چاپ ونشرنتايج فعاليت هاي حل مسئله استفاده كنند .
ط - درانجام وظايف خاص ، ازبرنامه هاي كاربردي رايانه نظير نرم افزارهاي ساخت موزيك ، نرم افزارهاي نقاشي ورسم ، نرم افزارهاي الگو سازي رياضي وابزارهاي علمي استفاده كنند .
ي - منابع الكترونيكي استفاده شده اعم ازمتن ، گرافيك ، صدا و ويدئو را درمتن ، پاورقي ، ويا فهرست منابع گزارش كنند .
مهارت ششم : ارزشـيابـي
اينكه محصول توليد شدة نهايي تاچه اهداف اصلي را برآورده مي كند اثربخشي ناميده مي شود. چگونگي انجام فرآيند حل مسئله را كارايي مي نامند . ازمهمترين وظايف ارزشيابي ، سنجش ميزان كارايي واثربخشي است .
دانشجويان ممكن است كارخود را ارزشيابي كنند و يا ازارزشيابي ديگران يعني همشاگردي ها ، معلمان ، كارمندان مركز رسانه ها وكتابخانه ها ويا والدين استفاده كنند . بدين منظوردانشجويان بايد :
الف - كارهاي ارائه شده الكترونيكي را ازنظر محتوا وشكل ارزشيابي كنند وبراي انجام ارزشيابي، ابزار مناسب بسازند.
ب - بتوانند ازابزارهاي كنترل متن نظيرتصحيح ديكته وگرامركه درنرم افزار واژه نگار تعبيه شده است، براي ويرايش واصلاح نوشته هاي خود استفاده كنند .
ج - اصول قانوني واخلاقي مربوط به حق مؤلف را درنقل قول مطالب بكاربرند .
د- دراستفاده ازاينترنت وديگرفناوري هاي الكترونيكي ، به قوانين مربوط به پذيرش ، پايبند و متعهد بمانند .
هـ - آداب معاشرت ازراه دوررابدانند ودرارتباطات بدان پايبند ومتعهد باشند .
و- ازآنجا كه براي حل مسائل ارتباطي واطلاعاتي ، برقراري ارتباط با دانشجويان واستادان ضروري است ، كاربرد واستفاده ازنامه الكترونيكي و وسايل ارتباطي فوري نظير بولتن هاي اطلاع رساني وخبري ، گروه هاي خبري ، خدمتگرهاي مبادله فوري پيام ، اتاق هاي گفتگو وهمچنين امكانات بحث هاي پيوسته ، همايش ازراه دور ، و گروه افزارهاي اينترنتي وشبكه هاي محلي لازم است .
ز- بهتراست فراگيران ودانشجويان درهمة مراحل استفاده ازمنابع وابزارهاي الكترونيكي بطور كامل وعميق فكركنند .
مهارت هاي شش گانه فوق قابليت پياده شدن درهمة محيط ها وسطوح آموزشي اعم ازمدارس وآموزشگاه ها را دارد . درصورتي كه اين مهارت ها درمحتواي دروس گنجانده شود ، مي توان گفت كه دانش آموزان ودانشجويان همگي ازنظراطلاعاتي با سواد مي شوند .
رويكردهاي كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات دربرنامه هاي درسي
دراين سطح تغييراتي كه دربرنامه درسي با بهره گيري ازتجربه هاي نوآورانه آموزشي مبتني بر ICT صورت گرفته است، بررسي مي شود . بطوري كه تنها در32 مورد ( يا 18 درصد ) از 174مورد تجربه نوآورانه آموزشي ، تغيير درمحتوا يا هدف هاي برنامه درسي به كمك ICT همراه شده است كه اين دستاوردي بسيارمهم به شمارمي رود .
بررسي ها نشان مي دهند كه اين 32 مورد تغيير مبتني برICT دربرنامه درسي از نقطه نظر محور برنامه درسي با يكديگر متفاوتند . اين محورها را مي توان درسه الگوي زيرطبقه بندي كرد :
برنامه درسي تك درس محور (1) : در11 مورد ، ICT در بار نخست براي بهبود درك دانش آموزان ازمحتوا ومفاهيم يك موضوع درسي بكارمي رود .
برنامه درسي مضمون بنياد (2) : در13 مورد ماهيت نوآوري ازمرزهاي موضوعات درسي فراتر مي رود و محتواي برنامه درسي ازطريق موضوعات ويژه عامترازيك موضوع درسي ارائه مي شود . دراين گروه تجربه هاي ICT ، اجراي هدف هاي يادگيري مادام العمر را دنبال مي كند .
برنامه درسي مدرسه محور (3) : در8 مورد ICT ازتجربه هاي تعليم وتربيتي حمايت مي كند كه دركليّت برنامه درسي مدرسه تلفيق شده باشد ، بنابراين در خدمت تحقّق آرمان هاي يادگيري - ياد دهي مدرسه قرارمي گيرد .
ازسوي ديگر، بررسي نشان مي دهد كه ازنظرسطح آموزش تغييرات نو آورانه مبتني بر ICT دربرنامه درسي بطورهمسان ميان آموزش ابتدايي (34 درصد ، دوره اول متوسطه 36 درصد وپايه هاي دوره دوم متوسطه 35 درصد ) تقسيم شده اند .
طيف گسترده ومتنوّعي ازموضوعات درسي ، شامل رياضيات ، علوم طبيعي ، علوم اجتماعي ، زبان وهنرهاي آفرينشي درموردهاي نوآورانه مشاهده شده است . تنها 21 درصد نو آوري ها به موضوع درسي انفورماتيك مربوط مي شد ، درحاليكه 28 درصد آن ها به موضوعات ميان رشته اي مربوط بودند . دراين بررسي ، تعريف برنامه درسي فقط به محتوا وهدف هاي آموزش وپرورش محدود نمي شود ، بلكه تجربه هاي آموزشي كه دركلاس درس صورت مي گيرد ونيزدستاورد هايي را كه حاصل اين فرآيند هاست دربرمي گيرد .
1. Single subject Curricular fcus
2. Thematic curricular fcus
3. schl-wide curricular fcus
براي توصيف اين جنبه هاي برنامه هاي درسي ، اصطلاحات « برنامه ريزي شده » و« عمل شده » و « تجربه شده » بكارگرفته شده است .
عوامل معرّف هريك ازاين جنبه هاي برنامه درسي به شرح زير است :
برنامه درسي برنامه ريزي شده(1) : تغييرات درمحتوا و هدف هاي برنامه درسي .
برنامه درسي عمل شده (2) : فعاليت هاي معلم ودانش آموز ، تغييرات درسازماندهي برنامه درسي .
برنامه درسي تجربه شده(3) : تغييرات درارزشيابي ، دستاوردهاي معلمان ودانش آموزان .
رويكردهاي كاربردهاي فناوري اطلاعات وارتباطات دركلاس درس
درمطالعاتي كه درزمينه كاربرد ICT درنوآوري هاي آموزشي دركلاس درس ، با درنظرگرفتن 174 مورد نوآوري هاي آموزشي بكارگرفته شده دركشورهاي مورد بررسي ، رويكردهاي بكارگرفته شده دركلاس درس را مي توان در هشت گروه يا الگو به شرح زيرطبقه بندي كرد :
الگوي اول : نوآوري هاي استفاده كننده . از ICT به عنوان ابزار كه دردرجة اول وجه تمايز آن ها كاربرد گسترده ابزارهاي بهره وري وپست الكترونيك است .
الگوي دوم : نوآوري هاي مرتبط با پژوهش هاي مشاركتي دانش آموزي كه الگويي بسيارپيچيده تراست و ويژگي برجستة آن همكاري دانش آموزان با يكديگر در كلاس درس است . دراجراي پژوهش وتحليل داده ها ، ابزارهاي ICT متنوعي بكارگرفته مي شود . معلمان به امرتدريس ، ارائه خدمات مشورتي به دانش آموزان ، تهيه راهنماي كار براي دانش آموزان ونظارت بر كاردانش آموزان مي پردازند .
الگوي سوم : نوآوريهاي مبتني برمديريت اطلاعات ، اين گروه الگوي پيچيده اي است كه درآن ICT براي پشتيباني فعاليت هاي جستجوي اطلاعات ، توليد محصولات ، نظارت بردانش آموزان وبرنامه ريزي مورد استفاده قرارمي گيرد . دانش آموزان به جستجوي اطلاعات مي پردازند ، مسأله حل مي كنند ، نتايج كارخود را انتشار مي دهند وخود وديگران را ارزشيابي مي كنند و معلمان سازماندهي كار وطراحي مواد آموزشي را برعهده دارند .
1. Planned Curriculum
2. Enacted curriculum
3. Experienced curriculum
الگوي چهارم : نوآوري مشاركت معلم با بهره گيري از ICT : همانطور كه ازنام آن آشكار است ويژگي برجستة اين الگو ، همكاري معلمان با دانش آموزان ، با معلمان همكار درمدرسه وبا افراد ديگر درخارج ازمدرسه است . دانش آموزان ، خود تكاليف خود را انتخاب مي كنند واز ICT براي توليد محصولات بهره مي گيرند .
الگوي پنجم : نوآوري با بهره گيري از ICT براي مشاركت با افراد خارج ازمدرسه ، دانش آموزان با افراد خارج ازمدرسه همكاري مي كنند و ICT ارتباطات آن ها را تأمين مي كند .
الگوي ششم : نوآوري با بهره گيري از ICT براي توليد محصولات ، طراحي محصولات به عهده دانش آموزان است ودراين فرآيند از ICT بهره مي گيرند ، همزمان ، معلمان ، راهنمايي دانش آموزان وسازماندهي كار را برعهده دارند .
الگوي هفتم : نوآوري بهره گيري از ICT براي آموزش وتمرين ، ويژگي برجسته آن بهره گيري ازنرم افزارهاي خود آموز براي آموزش ، انجام دادن تكاليف وتمرين است .
الگوي هشتم : نوآور ي هاي مبتني بر ICT كه درگروه هاي بالا نمي گنجد ، ويژگي برجستة آن ها نداشتن الگوي ويژه است .
دستاوردهاي كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات درسطح برنامه درسي
درميان نوآوري هاي آموزشي پايدار مبتني برICT ، يافته هاي مهم درزمينه مباحث برنامه ريزي درسي به اين شرح است : هريك ازيافته ها براي كارشناسان برنامه ريزي درسي كه درطراحي هاي كاربرد ICT دربرنامه هاي درسي مشاركت دارند ، الزامات و محدوديت هايي را به دنبال خواهد داشت .
اصلاحات برنامه درسي درگستره قابل توجه به ندرت مشاهده شده است .
الگوي برنامه ريزي درسي هرچه باشد ، نگرش دانش آموزان نسبت به نوآوري هاي مبتني بر ICT بسيار مثبت است .
الگوي برنامه ريزي درسي هرچه باشد ، دستاورد اصلي دانش آموزان كسب مهارت هاي كاربا ICT است . نكته مهم اين است كه اين مهارت ها ازطريق درسي مستقل ( باعنوان مانند انفورماتيك ) فرا گرفته نشده بودند .
الگوي برنامه ريزي درسي هرچه باشد ، درمورد معلمان سه نكته زيرمشترك است :
تقويت نگرش مثبت نسبت به نوآوري ، كسب مهارت هاي ICT ، وبهبود شيوه هاي تدريس .
الگوهاي برنامه ريزي درسي هرچه باشد ، پشتيباني نظام اجرايي ، خواه بصورت پشتيباني مستقيم ازنوآوري ها وخواه بصورت حمايت ازمعلمان نوآور ، بسيارضروري است .
براي دستيابي به موفقيت اصلاحاتي كه درسطح مدرسه گسترده باشد ، مديران مدرسه وسياست هاي محلي پشتيبان بايد نقشي بسيارمهم بر عهده گيرند .
يكي ازالزامات برنامه درسي ارائه چشم اندازي است ازراه هاي كاربرد ICT درمدرسه ومشخص كردن چگونگي تبديل اين چشم انداز به كارهاي روزمره كلاس درس ، گستره اين چشم انداز ايجاب مي كند ازطرف مديران اجرايي ومسئولان برنامه ريزي درسي تسهيلات مناسب براي آشنايي معلمان با رويكرد هاي مذكور وشيوه هاي بكاربستن آن ها در كلاس درس فراهم آيد . افزون برآن ، لازم است سازوكارمؤثري براي ارزشيابي تجربيات نوآورانه معلمان واشاعه نتايج تجربيات موفق در سايركلاس هاي درس تنظيم شود .
دستاورد هاي مرتبط با كاربرد ICT درسطح كلاس درس
معلمان با ابتكار عمل مي توانند درهرشرايطي ازفناوري اطلاعات و ارتباطات براي بهبود فرآيند يا د دهي - يادگيري بهره گيرند . نوآوريهاي مبتني بر ICT ، همكي ماهيت فرآيند ياد دهي - يادگيري دارند از قابليّت بسيار براي تجربه آموزي برخوردارند . بديهي است كه درشرايط كنوني آموزش وپرورش ما كه معلمان ازحداقل آزادي عمل درتدريس برخوردارند وكتاب درسي جاي هرگونه فناوري آموزشي را دركلاس درس گرفته است ، نمي توان انتظار داشت معلمان ، اگرهم مايل باشند . مجازبه استفاده ازICT دركلاس درس باشند . بنابراين نخستين الزام براي بكارگيري ICT دركلاس درس ، تمركز زدايي درفرآيند برنامه ريزي درسي وفعاليت هاي ياد دهي - يادگيري واعطاي اختيارات گسترده تردراين زمينه به معلمان است .
اين به معنا ي آن است كه توانمند سازي معلمان براي ايفاي نقش جديد بايد ازاولويت برخوردارباشد . نكته مهمي كه لازم است ازابتداي كار مورد توجه پژوهشگران وبرنامه ريزان قرارگيرد، آن است كه آزمون هاي استانداردي كه درحال حاضربراي اندازه گيري پيشرفت تحصيلي دانش آموز بكارگرفته مي شود ، نمي توانند مهارت هايي را كه با شيوه هاي نوآورانه مبتني برICT همراه است وبراي جامعه اطلاعاتي واقتصاد دانش مورد نياز است، به درستي اندازه گيري كنند .
ضروري است ابزارها ومعيارهايي براي ارزش گذاري وضع گردد كه نه تنها به سنجش مهارت ICT قادرباشد ، بلكه بتواند مهارت هاي مديريت اطلاعات ، حل مسئله ، ارتباط ، ومشاركت دريادگيري را نيزاندازه گيري كند . اينگونه ابزارها بايد در دل فعاليت هاي پيچيده واصيلي جاي گيرد كه همانند كارهايي باشد كه كاركنان دراقتصاد دانش وشهروندان درجامعه اطلاعاتي با آن رو به رو مي شوند.
نتيجـه گيـري
همانطور كه اشاره شد ، برنامه درسي نقشه اي است كه درآن فرصت هاي مناسب يادگيري براي رسيدن به هدف هاي كلي وجزئي مشخص ، براي گروهي از فراگيران فراهم مي شود . برنامه درسي طرح كلان وكلي فعاليّت آموزشي است كه محتواي دوره ، انتظارات يا خواسته هاي فراگيران ( متناسب با نيازها ) ، روش تدريس محتوا ، روش هاي تسهيل فرايند يادگيري ، نحوة ارزشيابي ميزان يادگيري وحتي چهارچوب زماني فعاليت هاي آموزشي را مشخص مي كند . براي آنكه برنامه درسي ازقابليّت اثربخشي لازم برخوردار باشد ، عوامل مختلفي مي بايست دركنار هم قرارگيرند . پديده فناوري اطلاعات وارتباطات اين توانايي را دارد كه نه به عنوان يك ابزار بلكه عنوان يك زمينه ساز تحول ونوآوري دركارآموزش مطرح شود .
بهره گيري ازفناوري اطلاعات وارتباطات دربرنامه درسي داراي فوايد فراواني است . فناوري اطلاعات ، امكان بهره گيري ازيك برنامه درسي تلفيقي را درآموزش فراگيران فراهم مي نمايد . همچنين اين فناوري مي تواند دانش ساختارمند تري رادراختيار فراگيران قراردهد . افزايش ميزان اهميّت واعتبار محتواي برنامه درسي ازديگرفوايد بهره گيري از فناوريهاي جديد درتنظيم برنامه درسي است .


فناوری اطلاعات و تحولات

با دستيابی به اطلاعات و يا ايجاد ابزارهای آموزشی به شيوه های مختلف , گسترش دامنه های تجارت , فعاليت در زمينه های کاری مانند کاهش هزينه ها دسترسی مستقيم به مشاغل و عدم وابستگی به محيط کار و... می تواند کارايی داشته و دگرگونی ايجاد کند.

طبق آمارهای منتشره امروز در کشورهای پيشرفته همزمان با توسعه I.T بحران تأمين نيروی انسانی شدت بيشتری يافته زيرا بايد بپذيريم که تنوع و گسترش I.T نياز به تربيت مديران اين بخش را محسوس تر کرده است و در واقع به همين علت است که هر روزه از تعداد نيروهای انسانی متخصص د رکشورهای جهان سوم و از جمله ايران کاسته شده , از جانبی ديگر بايد بپذيريم که با ورود هر چه بيشتر I.T در جامعه با چالشی به نام تأمين نيروی انسانی متخصص مواجه می شويم و از طرف ديگر تعداد مديران I.T در کشور چندان قابل ملاحظه نيست و همين امر در آينده باعث ورود کارشناسان خارجی با مبالغ هنگفت در جامعه و در نتيجه خروج هر چه بيشتر سرمايه و قشر متخصص داخلی می شود.

فرايند های يادگيری و نقش تکنولوژی اطلاعات
نقش توجه وقصد يادگيری در فراگيری شناخت اهميت ويژه ای دارد.نقش کنش دانش آموز در فراگيری شناختی کاملآ به نوع دانشی که قرار است فرا گرفته شود بستگی دارد. هر اکتسابی متضمن پردازش فعال اطلاعات در ذهن دانش آموز است. از اين رو هيچ نوعی از يادگيری غير فعال نيست.ممکن است دانش بيانی از طريق تجارب معمول با کار در دنيای ريزپردازنده ها و مشاهده وپردازش اطلاعات ارائه شده فراگرفته شود.
پاره ای از روشهای جديد آموزشی به منظور بهره گيري از يادگيری ارادی وانگيزشی سعی در تحريک کيفيت دقت خود انگيخته دانش آموز دارد.روشهای جديد به طرق گوناگون در محيط يادگيری دانش آموز دخل و تصرف می کند. تکنولوژی جديد پديدآمدن موقعيتهايی را که به طور اخص برای برانگيختن توجه و انگيزه طراحی شده باشد ممکن می سازد.
اين موقعيتها اطلاعاتی را به هر طريقی که مناسب پردازش شناختی در فراگيری شناخت باشد فراهم می آورد. راهی بسوی آينده
تحليل های ما منجر به دو نتيجه می شود:اول اينکه جامعه ما بطور روز افزونی به موقعيت های يادگيری نياز دارد که پاسخگوی نياز به انعطاف پذيری( سازگاری با نياز های گوناگون) قابليت دسترسی ( يادگيری به موقع و مناسب) و حمايت ( ساختار يادگيری متناسب براي کمک به
فراگيرندگان) باشد. بريا فراهم آوردن اين وضعيت بايد تاکيد بيشتری بر « دانش محوری » شود و فناوری اطلاعات و ارتباطات امکانات قدرتمندی را برای تحقق اين امر در اختيار می گذارد.
معلمان در مقام عوامل کليدی در فرايند يادگيری و تدريس نياز دارند که در زمينه طراحی و سازماندهی چنين محيط های يادگيری و ياددهی آموزش ببينند. نتيجه دوم تحقيق اين بود که در اوايل دهه ۹۰ کاربر فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش منحصر به استفاده از رايانه ها بود که کاربرد مشخص آن جايگزينی اقدامات آموزشی قبلی را نشان مي دهد. ادغام فناوری در فعاليت ها و امور ‌آموزشی فرايندی است که از عوامل گوناگون تاثير می پذيرد.

کاربردها و سودمندی های فناوری اطلاعات
افراد انسانی برای کسب قابليت های لازم برای زندگی در قرن بيست و يکم ـ که مملو از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است ـ بايد علاوه بر يادگيری موضوعات نظری و تخصصی يعنی کسب سواد عمومي و علمی به سواد اطلاعاتی و سواد فناوری نيز مجهز شوند.
يک فرد با سواد از نظر فناوری اطلاعاتی دارای توانائی های زير است:
به خوبی می داند که پايه و اساس هر گونه تصميم گيری هوشمندانه که منجر به تحقق هدف شود دسترسی و برخورداری از اطلاعات دقيق است. بنابر اين به ضرورت وجود اطلاعات برای انجام درست امور آگاهی دارد.
برا اساس نياز و با توجه به اطلاعات موجود می تواند به طرح سوالات مناسب اقدام کند.
تحليل ارزيابی و ساماندهی اطلاعات موجود بريا او ممکن و آسان است.
برای انکه فناوری اطلاعات بتواند به بهترين وجه ايفای نقش کند نبايد بطور مستقل و در خلاء مورد توجه قرار گيرد بلکه بايد در تمام گستره محيط آموزشی وجود داشته باشد.

کاربرد فناوری اطلاعات برای ايجاد و تقويت مهارت های سطح بالا
امروزه ,دانش ‌آموزان برای کسب مهارتهای سطح بالا و مجهز شدن به قابليت های فنی و تخصصی در موضوعات مورد نياز از چند رسانه ای ها استفاده مي کنند. کاربرد فناوری اطلاعات نه تنها به تثبيت و تقويت مهارت های پايه محدود نمی شود, بلکه در گستره ای وسيع از فنون گوناگون ياد دهی و يادگيری ـ چون کار و کار گاه و انجام پروژ ه های پژوهشی ـ مورد استفاده قرار می گيرد. ياد گيرند ه ها برای يادگيری موضوعات خاص و کسب مهارت های لازم از اينترنت بصورت انجام کارهای پژوهشی و برقراری ارتباط با ديگر عوامل و نيروهای انسانی متخصص بهره می جويند. در حقيقت دانش پژوهان خود به دنبال اطلاعات و دانش نو هستند و به عنوان همکاری با معلمان خويش در گرد آوری اطلاعات لازم برای آموختن شر کت می کنند. فناوری اطلاعات بر الگوهای زندگی, شيوه های کار, روش های پژوهش, آموزش و يادگيری, مديريت و بسياری از زمينه های ديگر زندگی انسانی تاثير می گذارند و دارای سودمندی های بسيار است. قابليت و توانائی دسترسی به اطلاعات, از طريق استفاده از منابع و فناوری اطلاعاتی ارزيابی و کاربرد بهينه آن اطلاعات بوسيله افراد, همان سواد اطلاعاتی يا سواد فناوری است که دانش آموزان اگر در فرايند يادگيری به اين مطلوب مجهز شوند نو شدن افکار ذهنی و تقويت آموخته ها را مو جب می شود.
فناوری اطلاعات و بازده يادگيری
با بهره گيری از فناوری اطلاعات , آموزش گيرندگان خواهند توانست اطلاعات بيشتری را در مدت زمان کوتاه تری جذب کنند . پروژه های مطالعاتی در زمينه اثر فناوری اطلاعات در يادگيری, بيان کننده اين اقعیت است که از زمان ورود اين فناوری به حوزه آموزش, انگيزه افراد در فراگيری افزايش يافته است . در برخی زمينه ها و برای افرادی که قبلاْ به طور مستمر تجربه شکست در یادگیری داشته اند , این معنا می تواند باب جدیدی بگشاید . تحقیقات نشان می دهد که با ورود فناوری اطلاعات در مجموع , آموزش گیرندگان می توانند بار آورتر, چالش پذیرتر و مطمئن تر از قبل باشند .هر چه فناوری موجب دسترسی آسان تر آموزش گیرندگان به مواد درسی ارائه شده قبلی مربیان شود , نقش مربیان از یک " منبع مطالب علمی " به یک "مدیر ناظر بر فرایند یادگیری "تغییر می یابد. با پشت سر گذاشتن مشکلات آموزش های فردی در مدارس , وقت مربیان آزاد خواهد شد تا به فعالیت هایی بپردازند که مربی باید در آنها نقش سرعت دهنده (کاتالیزور) را داشته باشد . پیشرفت در فناوری ارتباطات و اطلاعات کمک خواهد کرد تا آموزش در مدارس با آموزش در دیگر موسسات یکپارچه شود.

فناوري و نقش آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
سازگاری فناوری در داخل نظامهای اجتماعی ـ اقتصادی و موسسات کشورهای در حال توسعه عامل بزرگ موفقيت درانتقال فناوری است. فرایند انتقال فناوری را به عنوان يک پديده سه مرحله ای تعريف ميکنند.اين سه مرحله عبارتند از :فراگيری , سازگاری و توسعه. بديهی است که سازگاری يک پيش فراگيری است که نقش تعيين کننده ای در هر پيشرفتی در مراحل جذب , آشفتگي و توسعه فناوری دارد. فناوری پيشرفته ای که به کشورهای در حال توسعه منتقل شده است , نيازمند تسهيلات اثر بخشی بروی عوامل انسانی و توليد است. بنابراين فناوری اطلاعات, فناوری مشکل و پيچيده ای است که از دهه ۱۹۸۰ در بخشهای عمومی و خصوصی نظامهای اقتصادی جهان سوم ظاهر شده است و بايد به گونه ای مناسب مورد توجه قرار گيرد. اين نظا مها که ممکن است در کشورهای در حال توسعه مورد استقبال قرار گيرند, هميشه ممکن نيست در موقعيت های گوناگون سازگار باشد. با کاربرد مهندسی عوامل انسانی, مشکلات بسيا ری از قبيل هزينه زياد اجرا , توليد کم, ميزان سطح بالای تصادفات, سودمندی اندک فناوری اطلاعات, مشکلات طراحی و تعمير و نگهداری, فشار های جسمی و محيطی بيش از اندازه و مشکلات سطحی فناوری اطلاعات ممکن است حل شود.
اخبار فناوری اطلاعات

شش اصل يادگيری در جوامع فناورانه(تکنولوژيک)
استفاده موثر از فناوری در جهان امروز مستلزم آن است که دانش آموزان نقش های جديدی را در فرايند يادگيری بپذيرند . لازم است دانش آموزان جستجو گران اطلاعات باشند , تا بتوانند در مورد ارزش اطلاعات وسیعی که در شبکه جهانی اینترنت برای استفاده آنان موجود است به داوری و ارزشیابی بپردازند . در چنین شرایطی نقش معلم ها نیز از انتقال دانش و معلومات , به تسهیل گر فرایند یادگیری تغییر می یابد . هر معلمی باید بتواند به دانش آموزان کمک کند تا در گروه های همیار فعالیت اثر بخش داشته باشند.با بیان این شش اصل توجه معلمان کشورمان را به چالش هایی که در تربیت نسل جوان وجود دارد , جلب می کنیم .
۱- دانش آموز به مثابه جستجوگر اطلاعات , هدایتگر و ارزشیاب ۲- دانش آموز به مثابه متفکر , نقاد , تحلیل گر و گزینش گر اطلاعات و فناوری مناسب ۳- دانش آموز به عنوان تولید کننده دانش با استفاده از منابع و فناوریهای نو ۴- دانش آموز به مثابه پیام رسان اثر بخش با استفاده از فناوریها و رسانه های مناسب متعدد ۵- دانش آموز به عنوان فناور آموزشی ۶- دانش آموز به عنوان شهروندی مسئولیت پذیر در عصر فناوری
معلمان باید سعی کنند که دانش آموزان اعتماد به نفس, راهبردهای مدیریت اطلاعات و مهارتهای فنی لازم را کسب کنند تا بتوانند در زندگی روزمره و در محیط کار خود ابزارهای فناورانه و ارتباط جمعی را با موفقیت راه اندازی کنند و مورد استفاده قرار دهند.


ضرورت آموزش فناوری بعنوان بخشی از برنامه های آموزش رسمی
آموزش فناوری غیر از آموزش فنی یا حرفه ای است.بخشی از برنامه آموزش عمومی را فناوری تشکیل میدهد. هدف از این آموزش ارائه دانش و اطلاعات فناوری بعنوان بخشی از آموزش های زسمی و پایه ای برای همه مردم است.از این رو مدرسه مناسب ترین مکان برای پرورش درک درست دانش آموزان از مفهوم فناوری و نقش ان در تکوین و شکل دهی فرهنگهاست . دانش آموزان از همان سالهای اولیه تحصیل باید بدانندکه فناوری یعنی تلاش ادمی , خواه این تلاشها(فناوریها)توسعه کیفی انسانها را فراهم کند و خواه جامعه را به نابودی بکشاند , چیزیست که به تصمیم خود انسانها بستگی دارد.ضمن اینکه در مدرسه از دانش و اطلاعات لازم درباره نظام و منابع مورد مصرف آنها بحث میکنند باید در همان حال نیز شیوه های شناخت , توسعه , بهره گیری مفید و چگونگی کنترل فناوری ها را به دانش آموزان یاد داد تا از همان دوران کودکی در برابر فناوری های جدید با مسئولیت ها ارزش های اخلاقی و انسانی خود به خوبی آشنا شوند.آموزش های مدرسه ای سبب میشود که دانش آموزان درآینده بهنگام طراحی و تولید هر گونه فناوری ابتکاری نخست درباره هدف و نتایج آن بدرستی بیندیشند و به توسعه کیفی جامعه علاقه مند شوند. در این راستا نقش مدیر و معلم اهمیت خاصی دارد.
طرح ويژه مديران برای آموزش فناوری
سخنرانی وزير آموزش وپرورش در اولين همايش فناوری ارتباطات
پيشرفتهای جهاني در فناوری ارتباطات و اطلاعات باعث گسترش وسيع فرصت های يادگيری و دسترسی به منابع تحصيلی و آموزشی شده است به گونه ای که اين امر با ابزارها و روشهای سنتی اصولا قابل تصور نبوده است .بکارگيری اين فناوری نو نه تنها موجب تسريع و تسهيل فراوان در تعليم وتعلم و همچنين ارتقای سطح مديريت اثر بخش نظامهای آموزشی گرديده است.بلکه باعث شده است که در مفاهيم و مبانی بسيار متداول در نظامهای آموزشی سنتی نيز تغيير وتحول بسيار زيادی حاصل شود .لذا ميزان اهميت واتکا بر کتاب و مواد درسی از پيش تعيين شده برای هر کلاس وهر دوره تحصيلی .نحوه ارزيابی روش های تعليم وهمچنين بر اورد اثر بخشی وميزان يادگيری وتعلم .نقش و ارزش تکاليف وامتحانات دوره ای .نحوه رابطه معلم و شاگردی همگی از مواردی هستند که با بهره گيری از فناوری ارتباطات و اطلاعات دچار تغيير شده اند .
نتيجه اينکه ؛آيا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اوزش وپرورش لازم است يا نه؟؛ديگر مساله ما نيست بلکه امروزه ؛چگونه می توان فناوری ارتباطات و اطلاعات را به صورت موفقيت آميز در مدارس مورد استفاده قرار داد؟؛سوال و چالشهای اصلی پيش روی ماست .لذا ضرورت دارد که نظامهای آموزشی و تحصيلی کشور ما به طور عام ونظام اموزش وپرورش به طور خاص از پيشرفتهای حاصله در اين حوزه نهايت استفاده را برند...
چشم اندازهای گوناگون کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعليم و تربيت
فناوری اطلاعات به مثابه بخشی از فرايند يادگيری به سه شکل به کار می رود: یکی به مثابه هدف , دیگری به مثابه رسانه و مورد سوم به مثابه ابزاری که اغلب برای سازمان و مديريت در مدارس مورد استفاده قرار می گيرد . در مورد دوم فناوری اطلاعات و ارتباطات فرايند يادگيری را تشکيل نمی دهد , اما استفاده از آن در کلاس درس , يادگيری را حمايت می کند . نمونه ای از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات معطوف به سازمان و مديريت در يک نظام نظارتی دانش آموزـ محور است. کاربرد فناوری اطلاعات به صورت يک هدف در دروس خاصی از قبيل آموزش رايانه با انفورماتيک سازمان می يابد. در اين قسمت دانش آموزان با مهمترين دروندادها و بروندادهای فناوری اطلاعات که پديده ای مهم ولی پنهان در جامعه است آشنا می شوند و هدف از آموزش آن جلوگيری از بی سوادی در رايانه است.
شکل سوم به مثابه رسانه ای برای يادگيری و تدريس است .دراين حالت به آن به منزله ابزاری برای تدريس و يادگيری اشاره می شود, رسانه ای که از طريق آن معلمان می توانند تدريس کنند و فراگيران ياد بگيرند . فناوری اطلاعات به صورت يک رسانه به اشکال گوناگون ظاهر می شود . اشکالی مثل تمرين های علمی , شبيه سازی , تدريس خصوصی , نظام های يادگيری انفرادی , نظام های تهيه و تدوين آزمون و ...
کاربرد واقعی و رايج فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت يک رسانه بسيار نادر است , گر چه علاقه فزاينده ای برای استفاده ازآن وجود دارد.

لزوم توجه به نيروی انسانی در توسعه فناوری احساس می شود.
محور اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر کشوری نيروی انسانی آن کشور است.
بر اساس سياستهای راهبردی دولت در ۷هزار دبيرستان و ۱۵ استان کشور طرح فناوری اطلاعات در سال تحصيلی جاری اجرا می شود.
سايتهای اطلاع رسانی دنيای کامپيوتر و ارتباطاتاين مطلب را عنوان کردند.با معاون وزير آموزش و پرورش مصاحبه ای انجام شده .ايشان گفته اند از آنجايی که آموزش و پرورش سطح وسيعی از ميزان آموزش کشور را بر عهده دارد از حياتی ترين نقاط کشور است که بايد اين فناوری در آن اجرا شود.
او زير ساختهای مخابراتی و توانمنديهای نيروی انسانی را دو عامل مهم و تاثیر گذار بر این طرح می دانست.با این وجود جای تا سف است که در کشور ما سهم آموزش در حجم پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی جهان تنها ۱۷٪ است.کشور ما در تولید علم سهم اندکی دارد این سهم پنج صدم درصد است . از اینرو شدیدا" نیازمند توسعه هستیم.


به سوی جامعه دانش محور
امروزه یکی از اساسی ترین و بدیهی ترین حقوق شهروندی دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار است.مهمترین شاخص توسعه هر کشور بر اساس میزان تولید و امکان توزیع و مصرف اطلاعات است .
واقعا چه چیز می تواند خلاء موجود اطلاع رسانی کشور را پر کند؟
بهترین راه حل برای پذیرش آمادگی ورود به جامعه اطلاعاتی این است که از نظر فرهنگی و آموزشی فهم صحیحی از این نظام حاصل شود.
این پذیرش به این معنا ست که نست نگرش به مفهوم سرمایه اجتماعی تغییر پیدا کند.
امروزه سرما یه اجتماعی شامل ابزار ,ساختمان,تکنولوژی و ...نیست بلکه اطلاعات ,تخصص ,کارامدی و نیروی انسانی ماهر به عنوان عوامل زمینه ساز توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف توسعه ا جتماعی ,اقتصادی و فرهنگی مطرح میشود.
این مهم ,از طریق یک نظام آموزش و پرورش کاراو دانش آموز محوربدست می آید.
تا زمانی که نظام آموزشی ما بصورت سنتی و معلم مدار اداره شود این انتظار بیهوده است.
برای اطلاعات بیشتر از اخبار (I.T)به سایت زیر میتوانید مراجعه کنید.


بومی نشدن فرهنگI.T
سایت خبری کامییوتر و اطلاعاتراامروز مطالعه کردم .نکته جالبی که در آن ذکر شده بود مبهم بودن فناوری اطلاعات در کشورمان بود.قریب به ۸۰٪ مردم از کشور ما با مفاهیم اولیه پدیده فناوری اطلاعات بیگانه هستند.
از دلایل اصلی این مساله بی تو جهی نشریات و رسانههای ارتباط جمعی به بومی سازی فرهنگI.T است.در برخی موارد در فهم مفاهیم موجود در دنیای کامپیوتر و فناوری اطلاعات دچار مشکل میشویم چون ما هنوز به اطلاعات نگاه امنیتی داریم و تا زمانی که به انتشار اطلاعات و دسترسی همگانی به آن به عنوان مساله امنیتی نگاه کنیم با مشکل روبرو هستیم. با ایجاد دوره های آموزشی به عنوان مطرح کردن فواید بومی سازی فرهنگ I.T برای مسئولین و دست اندر کاران آموزش بسیاری از مشکلات آموزشی پژوهشی حل میشود و به نیازهای واقعی فراگیران پاسخ داده میشود.

شبکه خبر فناوری اطلاعات
خبر مهم ديگری که در شبکه ارتباطات و اطلاعات خوندم راجع به شبکه خبری فناوری بود.شبکه اخبار I.Tماهنامه دنيای کامپيوتر و ارتباطات به عنوان اولين سايت خبری ايرانی شروع به کار کرد.
رسانه هاس گروهی و نشريات تخصصی نقش موثری در ايجاد فرهنگ استفاده از I.T و ارتقا سطح دانش عمومی نسبت به اين تکنولوژی داشته اند.از اين لحاظ توجه ما نبايد فقط به آموزش در مدارس و دانشگاهها معطوف شود بلکه برای توسعه بهينه فناوری اطلاعات بايد نقش موثر و سازنده رسانه ها در ارتباط با کل مردم عامی در نظر گرفته شودبه همين دليل ما خيلی دير وارد اين حوزه شده ايم و هنوز در تمامی جنبه های فناوری اطلاعات نقص داریم.

خبر تازه ای ازI.T
اين قسمت از وبلاگ رو اختصاص ميدم به خبر تازه ای از I.T که دیروز در سایت فرهنگی پندار خواندم. د راین سایت نکته قابل توجهی که نظرم رو جلب کردقرارگرفتن رشته فناوری اطلاعات در ليست رشته های دانشگاهی بود به همين خاطرفکر کردم شايد برای خوانندگان وبلاگها خبر جالبی باشد.اين رشته در دفترچه انتخاب رشته کنکور سال ۸۱درج شده و دانشگاه امير کبير اول دانشگاهی است که برای ايجاد رشته تلاش زیادی کرده و داوطلب میپذيرد. دروس اين رشته در دو بخش علوم سخت افزار و نرم افزار و هوش مصنوعی و علوم ارتباطات و شبکه های ارتباطی و کامپيوتری ارائه ميشود.همان طور که ميدونين با پيشرفت تکنولوژی اطلاعات در جهان مطالعه علمی اين رشته در کشور ضروری است.علاوه بر اين بسياری از مشکلات اشتغال با فناوری اطلاعات رفع ميشود.

کاربرد تکنولوژی در تدريس
در عصر تحولات سريع مربيان به طور فزاينده ای درک می کنند که دانش آموزان بايد چگونه دانش خود را به صورت خلاقانه توسعه دهند. تکنولوژيهای جديد برای غلبه بر محدوديت های سنتی رشد حرفه ای بوجود آمدند. اين هدف با تغيير جهت از دروس سنتی که بر اساس انتقال اطلاعات هستند به طرف رويکردهايی حرکت می کند تا فراگيران به يک درک انعطاف پذير و درست دست يابند. چنين انتقالی از برنامه يک فرايند پيچيده برای معلمانی است که بايد دانش عقايد و مهارتهای خود را توسعه دهند.
بيشتر فرصتهای يادگيری برای معلمان کوتاه مدت است. آنها گرايش به برنامه های کارگاهی کوتاه مدت دارند و بيشتر بر موضوعات عمومی به جای مضمون و محتوی دروس اختصاصی تمرکز دارند.
دسترسی به شبکه جهانی وب به عنوان يک تسهيل کننده يادگيری کافی نيست. معلم بايد ابزارهای تعاملی و تسهيلات بيشتری را برای تعميم يادگيری و تغيير مهارت بکار گيرد.
فناوری به عنوان یک عنصر عمومی د رآموزش
علم و فناوری هر دو سازنده تمدن بشر است توسعه هر کدام بدون دیگری ممکن نیست.علم به معنی شناخت عالم هستی و یافتن قوانین حاکم بر طبیعت است.در صورتی که منظور ازفناوری کاربرد علوم و یافته های علمی در عمل با استفاده از رویه ها و مطالعات منظم و جهت دار برای ارضای خواسته های مادی است و غالبا با اختراعات و کاربرد وسایل و تجهیزات در ارتباط است.فناوری دانستن چگونگی انجام کار و فرایند اخلاقی است که درآن ابزار منابع و نظام ها برای حل مساله بکار گرفته میشوند تا کنترل انسان را در محیط طبیعی افزایش دهند و شرایط زندگی انسان را بهتر سازند."سمپوزیوم بین المللی د رمورد یاددهی فناوری د رآموزش عمومی ,یونسکو,۱۹۸۵,ص۸"
بطورکلی آموزش دو هدف عمده دارد:۱.آماده کردن جوانان برای کسب دانش و مطالعات بیشتر۲.آماده کردن جوانان برای دنیای کار و زندگی.
اولین هدف مربوط به آموزش علوم و دومین هدف مربوط به آموزش فناوری است.این دو هدف لازم و ملزوم یکدیگرند و جدا سازی علوم از فناوری د رکیفیت آموزش اثرات نا مطلوبی دارد.
برگرفته شده از:مجله تکنولوژی آموزشی ( ماهنامه آموزشی ـ پژوهشی ) دوره هفدهم.
فناوری آموزشی به کدام سو حرکت می کند؟
اگر کمی با دقت به جریان رشد تکنولوژی و فناوری نگاه کنیم می بینیم در زنجیره آموزش هیچ گاه فناوری اموزشی مهره اصلی نبوده است . یعنی آموزش دیداری و شنیداری [ سمعی و بصری] توسط معلمان و مدیران و کارکنان مدرسهبا دیدی مشکوک نگریسته شده است .
امروزه فناوری آموزشی یکی از شش موضوع اساسی در مدارس است.پنج موضوع دیگر عبارتند از :اصلاح و بازسازی ـ مشارکت جامعه ـ حرفه معلمی ـ برنامه درسی و یاددهی ـ ارزشیابی از دانش اموزان .
فناوری آموزشی درحال تبدیل شدن به یک واژه پذیرفتنی در سطوح بالای هرم آموزشی است .از همین رو نقش فناوری آموزشی در طرحهای مربوط به اصلاحات و بازسازی آموزشی غیر قابل انکار است.
هیچگاه فناوری جدا از جامعه رشد نمی کند بلکه همراه با تحولات جامعه حرکت میکند و تا زمانی که زیر ساختهای لازم برای بسط فناوری فراهم نشود نمی توان انتظار داشت شاهد رشد آن باشیم.
در همه آموزشگاهها کارکنان آموزشی باید به فناوری لازم دسترسی داشته باشند. انگیزه ها و فرصت ها و منابع لازم باید طوری تا مین شوند که فناوری وارد برنامه درسی شود.
کارکرهای فناوریهای آموزشی در یادگیری
قبل از اینکه در مورد این کارکردها بحث کنیم باید بگوییم شناخت آنها در امر یادگیری رهنمودهای سودمندی هستند که کارشناسان آموزشی معلمان و دانش آموزان رادر انتخاب یا طراحی و تولید رسانه ها و راهبرهای خاص آموزشی یاری می کند.
صاحبنظران نقش فناوریهای آموزشی در امر یادگیری را به چهار دسته تقسیم کرده اند :
کارکرهای آموزشی (تدریس):
در کاربرد فناوری آموزشی که ,شامل شیوه یادگیری توضیحی است ,نظام فناوری ا,طلاعات ,پدیده ها, جریان اموزش و نحوه اجرای آموزش را فراهم میکند تا دانش اموزان بتوانند مشکلی را حل کنند پرسشها را پاسخ دهند و شیوه انجام دادن کاری را به مرحله عمل درآورند.
کارکرد اکتشافی:
یعنی اینکه فناوری اموزشی امکانات و شرایطی را میافریند که دانش اموزان بتوانند از طریق اطلاعات موجود خود به کاوشگری بپردازند.
کارکرد ابزاری:
این گروه از فناوری ها برای استفاده مدارس طراحی نشده اند و عملآ کاربرد ابزاری دارند ولی در عمل میتوان انها را برای نیل به مقاصد اموزشی هم بکار گرفت مثل نرم افزارهای پردازش کلمه و نرم افزارهای صفحه گسترده.
کارکرد ارتباطی:
در پایان از فناوری به منظور برقراری ارتباط استفاده میشودکه در آنصورت برنامه ها و ابزارهای آموزشی را در بر میگیرد . در اینگونه فناوریها معلم و دانش اموزان مجازند از طریق شبکه ها و ی فناوریهای دیگر بری ارسال و دریافت پیام اقدام کنند,سوال طرح کنند و یا به سوالات پاسخ دهند.
آموزش الکترونیکی یا e-learning چیست


آموزش الکترونیکی یا e-learning به طور خلاصه عبارت است از استفاده از IT �فناوری اطلاعات) در امر آموزش. این کار عمدتاً از طریق نرم‌افزارها، یا اینترنت، یا تلفیقی از این دو صورت می‌پذیرد. آموزش می‌تواند از سطوح ابتدایی تا دروس دانشگاهی و نیز آموزش فنون وابسته به کامپیوتر، زبان خارجی و ... را شامل گردد. از مهم ترین مزایای این شیوه می‌توان دسترسی یکسان تعداد زیادی دانش‌آموز یا دانشجو به مطالب و امکانات مجازی (آزمایشگاه، فیلم و ...) را نام برد. همچنین اگر e-learning به درستی و با ظرافت اجرا شود، امکان خلاقیت‌ها و یافته‌های ذهنی را به فراگیرنده می‌دهد.
آموزش الکترونیکی e-learning بودن یا نبودن


از طرفی باید توجه داشت که مقوله روان‌شناسی آموزش در این مبحث از اهمیت فراوانی برخوردار است و کارشناسان همواره بر روی موضوعاتی چون ایجاد جدیت در فراگیری،‌ بحث و تحقیق داشته و دارند و جدیدترین و مفید‌ترین راه‌ کارها را ارائه می‌دهند.


بسیاری براین باورند که آموزش الکترونیکی در صورت اجرای درست می‌تواند زمینه‌ساز دو طرفه کردن فرآیند آموزش گردد. آموزش به شکل سنتی‌اش ظاهراً رابطه‌ای دو طرفه به نظر می‌رسد (رابطه بین تعلیم دهنده و تعلیم گیرنده) ولی عملا شاهد هستیم که در بسیاری از کشورها معلمان و استادان ، مطالب درسی را به صورت ثابت و یکنواخت ارائه می کنند و نهایتاٌ سئوالات و اشکالات دانش‌آموزان و دانشجویان را پاسخ می‌دهند. به عبارتی دیگر ، کم تر شاهد بازخور �feedback) در امر آموزش هستیم.


از طرفی دیگر، روش آموزش سنتی، دانشجوها و دانش‌آموزان با قابلیت‌های فراگیری متفاوت را مجبور به یادگیری اندازه‌ای معین از یک موضوع مشخص در مقطع زمانی ثابتی می‌کند. نتیجه آن،یادگیری متفاوت در زمان یکسان می‌گردد. در حالی که هدف آموزش الکترونیکی، عکس این قضیه است.
نمونه‌ای از آموزش الکترونیکی e-learning


ظرف مدت ۵ سال اخیر، موسسات فراوانی ( به خصوص در آمریکا) اقدام به برگزاری دوره‌های علمی و فنی مبتنی بر روش e-learning کرده‌اند ولی اکثرا با نگاه تجاری و هدف سوددهی صرف وارد این مقوله شده و شکست خوردند. از نمونه‌های موفق و پایدار می‌توان به دوره‌های تخصصی شرکت‌های کامپیوتری مایکروسافت، سیسکو، سان‌میکروسیستمز، اوراکل، ماکرومدیا و ... اشاره کرد.


دانشگاه‌ها نیز عموما برنامه مدون و منظم و گسترده‌ای در این خصوص نداشته‌اند و فعالیتهایشان اکثرا محدود بوده است. انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) طرح نسبتا مفیدی ارائه کرده است ولی در این میان، دانشگاه MIT با تمام قوا به میدان آمده است تا به عنوان پیش قراول، بسترساز مقوله آموزش الکترونیکی در میان دانشگاه‌های معتبر و با سابقه گردد. طرح مذکور، pen Space Curse Ware ( یا به اختصار CW) نام دارد و از سپتامبر ۲۰۰۲ رسما مورد استفاده عموم قرار گرفت. فعلا برای شروع، برخی دروس تعدادی از رشته‌های دانشگاهی بر روی اینترنت ارائه می‌گردند.


رئیس دانشگاه اعتقاد دارد با گسترش و تبلیغ این پروژه در سایر موسسات و دانشگاهها بتوان شبکه جهانی علوم و فنون تشکیل داد و بهبود رقابتی کیفیت آموزش باعث بهبود کیفی اینترنت نیز بشود. وی اظهار می‌دارد در اینترنت مطالب فراوان ولی بی‌نظم وجود دارد که وقت زیادی از دانشجویان و پژوهشگران ( برای جست و جو) می‌گیرد، لذا دسته‌بندی موضوعی مطالب و ارائه سرفصل‌ها و مطالب مفید اقدامی ارزشمند خواهد بود.


برنامه زمانی این پروژه به شکل زیر است :


▪ ۲۰۰۳-۲۰۰۲ : پایه گذاری ( فضای نمونه‌ای و آزمایشی شامل چند درس از چند رشته مختلف ـ کار برروی فرم و محتوا(


▪ ۲۰۰۵-۲۰۰۳ : توسعه و گسترش ( صدها رشته با برنامه و محتوای درسی کامل و قابلیت جست ‌و‌جوی اطلاعات ـ اخذ موافقت(


▪ ۲۰۰۷-۲۰۰۵ : ترقی و تسهیل (اکثریت قریب به اتفاق رشته‌ها شامل ۲۰۰۰ رشته ـ تکنولوژی پیشرفته‌تر و راحت‌تر ـ ارائه بهترین روشهای درسی ـ ارزیابی عوارض و چالش‌ها)


نقاط تاریخی عبارتند از :


▪ سپتامبر ۲۰۰۲ : باز شدن در به روی همه


▪ سپتامبر ۲۰۰۳ : آغاز پیشروی و توسعه


▪ سپتامبر ۲۰۰۷ : تثبیت


هنگامی که در ۴ آوریل ۲۰۰۱ رئیس این دانشگاه خبر از یک پروژه ۱۰ساله برای nline کردن تقریبا همه دروس دانشگاه داد، بر رایگان بودن آن نیز تاکید کرد وی اعتقاد دارد این پروژه، از هویت اصیل MIT نمی‌کاهد بلکه ارزش مدرک و عنوان MIT را بالاتر خواهد برد وجذب دانشجو را بهبود خواهد بخشید.
اهداف عمده پروژه


اهداف عمده این طرح عبارتند از :


▪ برقراری دسترسی یکسان، رایگان، و جستجو پذیر، به دوره‌های درسی دانشگاه MIT برای دانشجویان و دانش پژوهان از هر نقطه.


▪ ایجاد یک مدل استاندارد و کارا و بهینه در زمینه ارائه مطالب درسی.


لازم به ذکر است که همواره ( و به خصوص تا سال ۲۰۰۷) ارزیابی و بازخورها توسط مردم و متخصصان ، کمک بهبود و اصلاح طرح خواهد کرد.
فواید پروژه


فواید پروژه عبارتند از :


▪ همگانی‌تر کردن دوره‌های درسی دانشگاه و گسترش استفاده از آن ( کاهش محدودیت‌ها)


▪ توسعه و افزایش ابتکارات و خلاقیت‌ها در امر آموزش و نیز یادگیری ( به دلیل فراوانی منابع در دسترس و ایجاد رقابت بین موسسات آموزشی و نیز دانشجویان


▪ بهره‌گیری از فواید تجاری ( از قبیل افزایش تقاضا برای کسب مهارت‌ها و علوم و فنون جدید، کاهش سفرها و منافع ایمنی و مالی ناشی از آن و ...)


در برنامه CW دانشگاه MIT تقویم ترمیک برای دروس ( شامل جلسات مطالب درسی، کوییزها و امتحانات، مرور دروس، پیش‌نیازها، ...) به همراه جزوات nline و کتب مرجع، و به طور خلاصه سیلابس درسی ارائه شده است. دروس فعلی عمدتا از رشته‌های مهندسی می‌باشند ( چند درس از هر رشته). در دوره آزمایشی فعلی، بهینه‌سازی نرم‌افزارها و نیز برنامه‌نوسی‌های جدید نیز درحال انجام می‌باشند.


به گفته مسئولان MIT این طرح در۲ سال اول ( برای ارائه ۵۰۰ عنوان درسی تا سپتامبر ۲۰۰۳) ۱۱ میلیون دلار هزینه خواهد داشت. هزینه کلی طرح رسما اعلام نشده، ولی نیویورک تایمز در گزارشی آن را بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است. لازم به ذکر است که این طرح با پشتیبانی مالی یونسکو انجام می‌پذیرد.


ارزیابی‌های کارشناسان نیز نسبت به این طرح، اکثرا مثبت بوده است. به اعتقاد اکثر آنان، رایگان بودن CW و نیز پشتوانه علمی و سابقه دانشگاه MIT ، طرح را از همه طرح‌های مشابه متمایز کرده است.


آنان اعتقاد دارند با این روش، ایده‌ها و خلاقیت‌ها مستقیما آزمایش و تجربه شده و وارد چرخه‌های بعدی آموزش خواهند شد. همچنین این پروژه به توسعه آموزش عالی و ضریب نفوذ تحصیلات تکمیلی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته و محروم کمک خواهد کرد.
راه‌های بهبود آموزش الکترونیکی e-learning


راه‌های بهبود این طرح می‌تواند چنین باشد :


▪ سازماندهی، یکپارچه سازی، و هدفمند کردن مطالب ارائه شده ( با هدف یکنواخت کردن جو آموزشی بین قشر وسیع و گوناگون دانشجویان)


▪ بهره‌گیری از تکنولوژی برای ایجاد روش‌های جدید آموزش


▪ بهره‌‌گیری ازروان‌شناسی آموزش


دورنمای آینده آموزش الکترونیکی e-learning


در این طرح، رشته‌های مهندسی، هنر،‌علوم اجتماعی، علوم پایه و ... ارائه خواهند شد. دسترسی همگانی و رایگان به منابع آموزشی باعث شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی جهان می‌گردد. به خصوص این که در کشورهای کمتر توسعه یافته، اختلاف با سطح استاندارد جهانی دانش و تجارت زیاد است و در واقع این کشورها نقاط گلوگاهی محسوب می‌شوند. لذا در این کشورها نرخ رشد سریعتر خواهد بود. از طرفی، انتشار رایگان دانش و اطلاعات بین کشورها، حتی ممکن است به کاهش کشمکش‌های سیاسی بین آنها نیز کمک کندگاهی به تاریخچه ؛ عملکرد آموزش مجازی E-learning و سیستم‌های آنلاین آموزشی


سال‌هاست که تحصیل در دانشگاه‌های آنلاین در بین بسیاری از مردم رواج یافته است. تنها در ایالت متحده آمریکا بالغ بر یک ملیون نفر درحال گرفتن مدارک معتبر تحصیلی خود از این سیستم‌های آموزشی در رشته‌هایی چون آموزش و پرورش، پرستاری، فناوری اطلاعات، بازرگانی، حسابداری، مهندسی نرم‌افزار، حقوق جزایی، مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی و سایر رشته‌های موجود هستند. پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2007 از هر 10 دانشجو یک نفر به‌طور تمام‌وقت در سیستم‌های آموزشی آنلاین ثبت‌نام کند.
سیستم‌های آنلاین آموزشی


اگر دنبال محلی مناسب برای ادامه‌ تحصیل می‌گردید، کارشناسان می‌گویند بهترین محل تحصیل دانشگاهی است که شما را به هدفتان می‌رساند ... حتی اگر از آن‌ها دور باشید.


دکتر مایکل کری(Michael Karry) دانشیار فناوری تعلیم و تربیت دانشگاه جورج واشنگتن در این‌باره می‌گوید: "مردم وقتی به سیستم‌های آنلاین آموزشی نگاه می‌کنند، تصور می‌کنند که این سیستم‌ها به سیستم سنتی لطمه وارد می‌کند. ولی من فکر می‌کنم در کل، سیستم آموزش و پرورش درحال رشد و تکامل است. بسیاری از افرادی که به واسطه داشتن کار تمام‌وقت و یا والدینی که مجبور به نگهداری از اطفال خود هستند و امکان شرکت در کلاس های سنتی و متداول را ندارند، می‌توانند به‌راحتی از طریق اینترنت به تحصیل خود ادامه دهند."
تاریخچه آموزش مجازی E-learning


آموزش از راه دور برای اولین بار در قرن 19 به‌عنوان تحصیلات مكاتبه‌ای(Crrespndence Study) شناخته شد. پس از چندی تحصیلات مکاتبه‌ای با استفاده از سیستم پستی فراگیر شد و مدارس و دیگر موسسه‌های دارای صلاحیت به ارایه آموزش از راه دور با استفاده از پست پرداختند و ارتباط نوشتاری معلمان و دانش‌آموزان را برقرار کردند. ایالات متحده تنها کشور ارایه‌دهنده تحصیلات مکاتبه‌ای نبود، بلکه کشورهای اروپایی نیز از اوایل دهه 1840 دوره‌هایی برای آموزش خلاصه‌نویسی و زبان ارایه كردند.


در سال 1837 به‌خاطر هزینه‌های پستی, یک آوانگار انگلیسی به نام ایزاک پیتمن(Isaac Pitman) از تندنویسی(Shrthand) برای تدریس دوره‌های مکاتبه‌ای در بریتانیا استفاده کرد. وی روش خود را كه مبتنی بر اصول آوایی به‌جای اصول املایی بود، در سال 1837 در کتابی به نام "الگوی صحیح تندنویسی" توضیح داد. روش خلاصه‌نویسی پیتمن در سال 1852 توسط برادرش بن پیتمن(Benn Pitman) در آمریکا معرفی شد. بن یک موسسه صدانگاری در ایالت اوهایو آمریکا برای تدریس خلاصه‌نویسی و نیز انتشار آثار مرتبط با آن بنیاد نهاد. روش خلاصه‌نویسی پیتمن با 15 زبان تطبیق داده شده و امروزه یکی از پركاربردترین روش‌های خلاصه‌نویسی در جهان است.


در سال 1844 ساموئل مورس(Samuel Mrse) تلگراف الکتریکی را اختراع کرد. نخستین خط تلگراف بین شهرهای بالتیمور و واشنگتن در آمریکا کشیده شد و اولین پیامی كه مورس ارسال کرد، چنین بود: "خدا چه ساخته است؟" مورس به‌دلیل ادعاهای حقوقی مخترعان رقیب و همکارانش نتوانست تا سال 1854 اختراع خود را ثبت كند.
تعریف آموزش مجازی E-learning


منظور از E-Learning یا آموزش الکترونیکی به‌طور کلی بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسک‌های چندرسانه‌ای، نشریه‌های الکترونیکی و خبرنامه‌های مجازی نظایر این‌هاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه‌جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر و آسان‌تر صورت می‌گیرد.


البته سیستم‌‌هایی که تحت E-learning قرار می‌گیرند و امکان یادگیری از راه دور را فراهم می‌کنند بسیار متنوع هستند، ولی در وهله اول آنچه که مهم است آگاهی علاقه‌مندان از نوع این سیستم‌ها و انتخاب صحیح و نحوه استفاده درست از آن‌هاست. این سیستم‌ها گاهی می‌توانند جایگزین کلاس‌های حضوری هم باشند. در عین حال برای افراد سخت‌کوش و علاقه‌مند می‌تواند مکمل کتاب و کلاس باشد. در یک جمله می‌توان گفت E-Learning آوردن یادگیری برای مردم است به‌جای آوردن مردم برای یادگیری. در یادگیری الکترونیکی غیر از اینترنت، دیسک‌های آموزشی، ویدئوهای آموزشی و همچنین ماهواره استفاده می‌شود .آمار نشان داده است که در سال 1999 بالاترین روش آموزش الکترونیکی با 53 درصد مربوط به دیسک‌های آموزشی می‌شده است، ولی برای سال 2006 پیش‌بینی می‌شود که E-Learning مقام اول آموزش را با 63 کسب کند.


روبرت مرداک(Rupert Murdch ) که روی آخرین فناوری‌های آموزش مجازی کار می‌کند می‌گوید: " I think educatin is ging t be a very big part f the Internet" یعتی آموزش بخش عظیمی از اینترنت را به‌خود اختصاص خواهد داد.


این شخص هم‌اکنون درحال سرمایه‌گذاری در جهت درست ‌کردن بزرگ‌ترین دانشگاه مجازی دنیاست. E-Learning باعث رشد اقتصادی شرکت‌ها و مراکز تجاری در دنیا شده است. مرکز IDC اعلام کرده، رشد اقتصاد در زمینه E-Learning در سال 2000 از 3/4 میلیارد دلار به 23/1 بیلیون دلار در سال 2004 رسید که این رقم یک رشد 68 درصدی را در هر سال نشان می‌دهد.

روش آموزش الکترونیکی


آموزش الکترونیکی روش‌های آموزشی کنونی را تکمیل می‌کند و در بعضی از موارد جایگزین آن می‌شود. یکی از رویکردهای اصلی آموزش الکترونیکی، آموزش ترکیبی به معنی به‌کارگیری بیش از یک رسانه در امر آموزش است که از این موارد می‌توان به ترکیب آموزش توسط معلم و ابزارهای بر پایه وب اشاره کرد که البته با این روش، آموزش الکترونیکی جایگزین آموزش کنونی نمی‌شود، بلکه آن را تکمیل می‌کند. هرچند که در موارد بسیاری آموزش الکترونیکی به‌تنهایی می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای آموزشی باشد.


در قرن جدید تنها چیزی که شما را می‌تواند از بقیه رقبا جلوتر بیندازد، یادگیری سریع‌تر است. هم‌زمان و همراه با تحولات و تغییرات وسیعی که در جهان به‌وجود آمده است، رویکردها و دیدگاه‌های اندیشمندان نسبت به آموزش و یادگیری نیز تحولاتی داشته است. در گذشته جهت آموزش Training را به‌کار می‌بردند که به‌معنای آموزش‌ دادن همراه است و اکنون واژه Learning به‌کار برده می‌شود که به معنی آموزش گرفتن است. در آموزش سنتی چون مبنای کار در آموزش ‌دادن همراه بوده است، در نتیجه آموزش به‌صورت اجبار، تنبیه و با زور همراه بوده و در نتیجه افت تحصیلی چه در کلاس درس و چه در خارج از کلاس را به همراه داشته است، اما در Learning چون خود فرد خواسته است که یاد بگیرد، همراه با بازدهی بالایی است. در سال 1995 شرکت IBM در ژاپن بخش آموزش منابع انسانی خود را از نام Training به نام Educatin تبدیل کرد.
ارتباطات مجازی


تحقیقات توسط صاحب‌نظران نشان داده است که 75 درصد از کلاس‌های آنلاین به‌طور غیرهم‌زمان انجام می‌شود. این به این معناست که دانشجویان می‌توانند به‌راحتی با استادان خود ارتباط برقرار کرده و در کلاس درس شرکت کنند، بدون اینکه این کار را هم‌زمان با استادان و یا سایر دانشجویان انجام دهند. این خاصیت به‌ویژه برای دانشجویانی که در نقاط دیگری از جهان دارای ساعات متفاوتی با مرکز آموزشی هستند بسیار ارزشمند است. البته سیستم‌های آموزشی آنلاین نیز در شرایط خاصی ایجاب می‌کنند که استادان و دانشجویان هم‌زمان وارد سیستم اینترنت شوند. این حالت بیشتر در مواقعی که کلاس حالت تکنیکی داشته، مثلا واحدهای آزمایشگاهی و یا در صورتی که تجربه کردن فرآیندها و گرفتن بازتاب و نتیجه فوری ضرورت دارند، انجام می‌شود.


برخلاف اینکه در آمریکا استفاده از اینترنت با سرعت‌ بالا درحال افزایش است، هنوز تعداد زیادی از دانشجویان سیستم‌های آموزشی آنلاین از روش‌های مطمئن اینترنت با خط تلفن استفاده می‌کنند. به عقیده برخی کارشناسان، تنها تقاضا برای آموزش از طریق اینترنت نیست که درحال گسترش است، بلکه این رشد با همان روند در سایر زمینه‌ها مانند بازی‌های اینترنتی نیز درحال افزایش است. وقتی کاربران می‌توانند از طریق اینترنت با سایر افراد گفت‌وگو کنند، بنابراین حتما می‌توانید به‌صورت آنلاین آموزش هم ببینید.

هزینه کلاس‌های آموزش مجازی E-learning


یک نکته مهم که باید آن را برای کلیه سیستم‌های آموزشی آنلاین و غیرآنلاین مورد توجه قرار داد، هزینه است. گرفتن مدرک در کل هزینه‌بر است. سیستم‌های آموزشی آنلاین در نگاه اول ارزان‌تر از سیستم‌های سنتی به نظر می‌رسند. در یک نگاه گذرا و سطحی ممکن است که کاربران تصور کنند سیستم‌های آموزش و پرورش آنلاین ارزان‌تر هستند، چراکه این مراکز آموزشی قیمت‌های کمتری را ارایه می‌دهند و دانشجویان در کلاس‌های کمتری شرکت می‌کنند. اما چنانچه به‌طور کلی به این مسئله نگاه کنید، درمی‌یابید که هر دو سیستم در واقع دارای هزینه یکسانی هستند. در صورتی که هزینه‌های مربوط به شهریه ثبت‌نام و تهیه وسایل و مواد لازم برای کلاس‌های آنلاین در نظر گرفته شود، درمی‌یابیم که این دو سیستم تقریبا یکسان هستند. بخشی از این واقعیت به‌واسطه این است که بعضی از مراکز آموزشی درحالی که کلاس‌های رایج معمولی را ارایه می‌دهند، کلاس‌ها و واحدهای آنلاین را نیز ارایه می‌دهند.
سیستم‌های آموزشی آنلاین به‌ویژه برای دانشجویان بین‌المللی بسیار مقرون به‌صرفه هستند، زیرا آن‌ها می‌توانند در هزینه‌هایی چون هزینه مسافرت و تهیه مسکن و هزاران هزینه‌های کوچک دیگری که به‌دنبال نقل ‌مکان به یک منطقه جدید پدیدار می‌شود، صرفه‌جویی کنند. علاوه بر صرفه‌جویی‌های مالی، شما می‌توانید با شرکت در کلاس‌های آنلاین در وقت خود نیز صرفه‌جویی کنید.
ارزیابی مجازی ، ارزیابی مراکز آموزشی آنلاین


به‌منظور ارزیابی مراکز آموزشی آنلاین، دانشجویان به‌طور معمول به چهار نکته اصلی توجه می‌کنند: "اعتبار، عوامل تکنولوژیکی، نام دانشگاه و مرکز آموزشی و البته هزینه." اعتبار و امتیاز یک مرکز آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. طبیعی است که هر چقدر یک مرکز آموزشی از اعتبار بیشتری برخوردار باشد، دارای سیستم آموزشی بالاتری نیز خواهد. عوامل تکنولوژیکی از دیگر عوامل مهمی هستند که به آن‌ها توجه می‌شود. دانشجویان بیشتر خواهان سیستم‌هایی هستند که بتوانند در آن با استادان و سایر دانشجویان ارتباط برقرار کنند، نه سیستم‌های خشکی که فقط دارای مطالب درسی بوده تا دانشجو بتواند آن‌ها را چاپ کند و به‌خاطر بسپارد و یا جلسات بحث یک‌طرفه‌ای که دانشجو می‌تواند سؤالات خود را در آن مطرح کند. در این‌جاست که مسئله آنلاین بودن غیرهم‌زمان و همچنین نوع سیستم ارتباطی اینترنتی که یک مرکز آموزشی طلب می‌کند مطرح می‌شود. اعتبار نام دانشگاه بسته به انواع رشته‌هایی که هر مرکز به‌طور آنلاین ارایه می‌دهد و همچنین جامعیت مدارک آن‌ها تعیین می‌شود. در نهایت یکی از عوامل اصلی جهت ارزیابی دانشگاه‌های آنلاین هزینه آن‌هاست.


عوامل فرعی دیگری نیز در این ارتباط مورد توجه قرار می‌گیرند. برای مثال تعداد دانشجویان هر کلاس چند نفر است که در پاسخ این سؤال باید بگوییم تعداد مناسب برای کلاس‌های آنلاین معمولا 15 نفر است. برای دانشجویان بسیار مهم است که بدانند استادان آن‌ها با چه ضوابط و کیفیتی برای تدریس انتخاب می‌شوند.
بهترین دانشگاه‌های آنلاین – دانشگاه مجازی


دانشگاه فینیکس


آدرس اینترنتی دانشگاه مجازی فینیکس : http://www.phenix.edu


رشته‌های آنلاین ارایه شده: این مرکز آموزشی 23 رشته مختلف در سطوح لیسانس و فوق‌لیسانس در زمینه‌های پرستاری، حقوق جزایی، بازاریابی و آموزش و پرورش ارایه می‌دهد. علاوه بر این، این دانشگاه دوره‌های کوتاه‌مدتی را به‌همراه گواهی مربوطه ارایه می‌کند. پرطرفدارترین رشته‌های این مرکز عبارتند از فناوری بازرگانی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان.
دانشگاه والدن University walden


آدرس اینترنتی دانشگاه مجازی http://www.walden.edu


رشته های آنلاین ارایه شده: دانشگاه والدن walden دارای 24 رشته مختلف آنلاین است. رشته بازرگانی و امور اداری تنها رشته لیسانس این دانشگاه است. بقیه رشته‌ها مانند بهداشت عمومی، بازاریابی، روانشناسی، علوم انسانی و سایر رشته‌ها در سطح فوق‌لیسانس ارایه می‌شوند.
رجیسRegis


آدرس اینترنتی دانشگاه مجازی رجیس : http://www.regis.rg


رشته‌های آنلاین ارایه شده: بازرگانی و امور اداری، فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مدیریت، امور اداری عمومی، مهندسی نرم‌افزار و رشته‌های مختلف دبیری.
دانشگاه مجازیEllis Cllege f NYIT


آدرس اینترنتی دانشگاه مجازی : http://ellis.nyit.edu


رشته‌های آنلاین ارایه شده: حسابداری، علوم رفتارشناسی، بازرگانی و امور اداری، الکترونیک و ایمنی اطلاعات، ادبیات زبان انگلیسی، بازرگانی و امور اداری.
دانشگاه مجازی American Intercntinental University


آدرس اینترنتی دانشگاه مجازی: http://www.aiu.edu


رشته‌های آنلاین ارایه شده: بازرگانی و امور اداری، مدیریت مراکز درمانی، توسعه و روانشناسی سازمانی، بازاریابی، فناوری اطلاعات، ارتباطات دیداری، حقوق جزایی و تعلیم و تربیت.
دانشگاه مجازی DeVry University


آدرس اینترنتی دانشگاه مجازی : http://www.devry.edu


رشته‌های آنلاین ارایه شده: بازرگانی و مدیریت اداری، سیستم‌های اطلاعات کامپیوتری، فناوری اطلاعات بهداشتی، فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباطات و شبکه، سیستم اداری شبکه، مدیریت فنی.
دانشگاه مجازی Crnell University


آدرس اینترنتی دانشگاه مجازی : http://www.ecrnell.cm


رشته‌های آنلاین ارایه شده: این دانشگاه در پنج زمینه مدارک خود را متمرکز کرده است: هتلداری و مدیریت سرویس‌های غذایی، مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک و رهبری، مدیریت اضطراری و مدیریت منابع انسانی.
دانشگاه مجازی f Maryland- University Cllege


آدرس اینترنتی دانشگاه مجازی : http://www.umuc.edu


رشته‌های آنلاین ارایه شده: 23 رشته لیسانس، 43 لیسانس با دانشنامه، 18 رشته فوق لیسانس، 38 رشته فوق‌لیسانس با دانشنامه و دکترا در رشته مدیریت. تعدادی از واحدها به‌صورت آنلاین ارایه نمی‌شوند.
دانشگاه Strayer University


آدرس اینترنتی دانشگاه مجازی : http://www.strayer.edu


رشته‌های آنلاین ارایه شده: حسابداری، بازرگانی، آموزش و پرورش، مطالعات عمومی، امور اداری خدمات درمانی، فناوری اطلاعات و امور اداری عمومی.

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن ۱۳۸۷ساعت 17:30  توسط ف.حاجيوند  | 

فناوري محيط هوشمند

دريادگيري الكترونيكي

 

TTOC-WWW101

Teachers Training Online Course

 

OERP

Intelligent E-Learning Environment Technology

 

 

 

 

 

 

 

دكتر پرويز دولايي

دانشگاه وولنگانگ-استراليا

 

 


 مندرجات

 

 

 

هدف و مقاصد آموزش از راه دور                Subject Information Sheet

  Aim and Objectives

معرفي كلاس مجازي

  TT0C-WWW101

    -نماي صفحه خانگي اصلي

   Main Home Page

   -تقويم رويدادهاي كلاس

   Calendar

   -تخته سفيد و اطاقهاي گفت و شنود

   White Board&Chat Rooms

   -تابلوهاي اعلانات اختصاصي

   Group Forums                                                           

  

   -صندوق پستي(براي ارسال تكاليف فردي)

   Drop Box

   -محل تنظيم وارايه تكاليف گروهي

   Presentation Area

   -آزمونهاي زمانبندي شده مدت دار

   Timed Online Quizzes

  -تكاليف فردي

   Individual Assignment

   -جزوات درسي

   Classroom Notes and Articles

   -سوالات آموزشگري

   Tutorial Questions

   -برنامه هفتگي كلاس

 

 

 

 

 گزارشي از كلاس مجازي TTOC_WWW101

 

 

   كلاس مجازيTTOC-WWW101 با هدف آموزش و يادگيري در يك محيط فعال متكي برشبكه  اينترنت اولين بار است كه در كشور ما ارايه مي شود.  اين كلاس  فرصتي فراهم آورد تا تعدادي از كارشناسان بخشهاي مختلف وزارت آموزش و پرورش با استفاده از امكانات "سرور" EDT-Lab در استراليا ،دوره "TTOC-WWW101" را بگذرانند.

 

شركت كنندگان در اين دوره ، محيط يادگيري جديدي را تجربه مي كنند كه در أن علاوه بر فرا گرفتن محتواي برنامه ريزي شده كلاس (أشنايي با فناوريهاي وب و كاربرد كامپيوتر و اينترنت در يادگيري) با ويژگيهاي كلاسهاي مجازي از نزديك و بطور تجربي أشنا مي شوند..

 

دانش آموز بودن در يك كلاس مجازي مستلزم مطالعه مواد درسي، برقرار نمودن رابطه با مدرس و ساير فراگيرندگان كلاس، مشاركت در انجام پروژه هاي گروهي و انفرادي، شركت در آمونهاي زمانبندي شده(آلاين)و بحث پيرامون موضوعات مربوط به استفاده از فناوري در تدريس / ياد گيري است. در موضوعات درسي اين دوره مطالبي پيرامون سخت افزارها و نرم افزارهاي رايانه اي ،نحوه اتصال به اينترنت و شبكه و نيز اصول كاربردهاي مبتني بر شبكه اينترنت ارايه مي گردد..

 

 

بطور كلي كلاس مجازيTTOC-WWW101 براي برقرار نمودن ارتباط متقابل  فردي و دسته جمعي بين استاد راهنما و فراگيرنده يا فراگيرندگان(معلم وشاگرد يا شاگردان)،ارتباط متقابل بين  فراگيرندگان و كنترل فرايند آموزش وپيشرفت تحصيلي فردي و گروهي شركت كنندگان در كلاس ، بر امكانات و  ابزارهايي متكي است كه با استفاده از أن ، فراگيرندگان  مي توانند با يكديگر و با استاد ارتباط برقرار كنند ، از نظرات يكديگر مطلع شوند و در عين حال  در جريان پشرفت تحصيلي خود و ساير همكلاسان باشند.

 

استاد راهنما و مربيان كلاس نيز با در اختيار داشتن ا مكانات ويژه معلم، ميتوانند بر كل فرايند تدريس/ياد گيري ، از مرحله طراحي آموزش، اجراي مراحل  آموزش  ، ارزشيابي هاي مرحله اي و 

 

   ارزشيابي پاياني , برپشرفت تحصيلي يكايك  فراگيرندكان  نظارت داشته باشند, به گونه اي كه هر فراگيرنده بتواند با تكيه بر توانايي ها و سبك ويژه ياد گيري خود , با آهنگ دلخواه خود پيشرفت كند.

  

امكانات مورد نياز :

 

 

تابلوهاي اعلانات،پست الكترونيكي  و ابزارهاي ارتباطي

 

 

موضوعات مورد علاقه و مباحث مرتبط با فعاليتهاي كلاس در اين تابلوها مطرح مي شود. اين ارتباط  از طريق ارسال پست ((e-mail به تابلوي اعلانات امكان پذير مي شود.تابلوهاي اعلانات در فضايي به نام  محل اجتماع  يا  Forum  قرار داده شده واز قسمتهاي مختلف تشكيل مي شود  و به عنوان مهمترين وسيله ارتباطي بين  فراگيرندكان از يك طرف و بين استاد راهنما و فراگيرندگان از طرف ديگر عمل مي كند.

 

پست الكترونيكي

 

  

يا" محلهاي اجتماع":مهمترين ويژگي اين محيط ها آن است كه فراگيرندكان  چگونگي برقراري ارتباط و

 

همكاري با يكديگر را مي أموزند. دستيابي به اين هدف از طريق مشاركت أنان درارسال پست به تابلوهاي

اعلانات ،مشاركت در بحث و گفت و گوهاي دسته جمعي و انجاام پروژه هاي انفرادي و گروهي ميسر مي گردد.

 

جهت اجراي پروژه هاي گروهي براي هر گروه تابلوي اعلانات  ويژه ي طراحي شده است كه فقط افراد  گروه

 مي توانند به أن سر بزنند و  نظرات خود را در مورد بيشرفت كار پروژه به اطلاع يكديگر برسانند.براي اين كار ابتدا بايد بر روي موضوع مورد نظر به تفاهم برسند, سپس بتوانند مسئوليتها را بين خود تقسيم كنند.

اين ارتباطات در محل هاي اجتماعات اختصاصي بر قرار مي گردد. تابلوهاي ديگري به منظور هاي خاص مانند اعلانات مربوط به تفكر انتقادي،اعلام حضور هفتگي و غيرو در محل اجتماع نصب مي شود.

 

صفحه خانگي

 

صفحه خانگي(Home Page) ويژه فراگيرنده : . اين صفحه توسط خود فراگيرندكان و  با سليقه و مهارت خود أنها طراحي و ساخته مي شود. هر فراگيرنده آزاد است  تا  تصاوير وپرونده هاي( فايلهاي) دلخواه خود را بر حسب نياز و لزوم در آن درج كند و با اين وسيله خود را به ساير همكلاسان خود معرفي نمايد.

 

تقويم

 

تقويم برنامه هاي دوره :Calendar ابزار ديگري است كه اعلاميه هاو سررسيد وقايع مربوط به دوره را مي توان از طريق أن به اطلاع همه رساند .همچنين رويدادهاي زمان بندي شده دوره را كه توسط استاد ارائه مي شود در تقويم  مشاهده مي شود.

 

  تخته سفيد و محل هاي گفت و گو

 

 

 Chat Rooms and White board (Real time) :با استفاده از اين دو وسيله شاگردان مي توانند بطور همزمان گفت و گو كنند و يا بطور همزمان طرحهاي مشتركي را بر روي تابلوي سفيد تكميل نمايند.

 

 

 

 

 

 

تابلو هاي اعلانات اختصاصيGroup Forums :

 

مهمترين ويژگي اين محيط آن است كه فراگيرندكان  چگونگي برقراري ارتباط و همكاري با يكديگر را مي أموزند. دستيابي به اين هدف از طريق مشاركت أنان در انجام پروژه هاي گروهي ميسر مي گردد. جهت اجراي پروژه گروهي براي هر گروه تابلوي اعلانات  ويزه اي طراحي

 مي شود كه فقط افراد  گروه مي توانند به أن سر بزنند و  نظرات خود را در مورد بيشرفت كار پروژه به اطلاع يكديگر برسانند.براي اين كار ابتدا بايد بر روي موضوع مورد نظر به تفاهم برسند, سپس بتوانند مسئوليتها را بين خود تقسيم كنند.اين ارتباطات از طريق تابلوي اعلانات اختصاصي ميسر مي گردد

  پاتوق شاگردان و تسهلات كمكي

 

     در اين فضا تسهيلات و ابزارهاي ويژه اي براي درج نمرات ،سوابق كار,جستجوي اطلاعات ، فهرست لغات مرجع و صفحه خانگي ويژه هر فراگيرنده قرار داده شده است.

 

فضاي ارائه    Drop Box  

تكاليف انفرادي

 

 

 

   Individual Assignmentتكاليف انفرادي :فرا گيرندگان هرموضوعي را كه بخواهند انتخاب مي كنند و در مورد آن مي توانند از منابع مختلف و نيز از منابع موجود در أرشيو "مدارك متفرقه"اطلاعات مورد نظر را جمع آوري كنند.نهايتاً نتيجه را در يك يا

دو صفحه براي استاد از طريق فضاي ارائه  ارسال نمايند.

 

                                            

 

  :در اين فضا فراگيرندگان مي توانند گزارش كار انفرادي خود را  براي استاد راهنما  ارسال نمايند.و

 

 همچنين فرا گيرندگان مي توانند  پروژه انتخابي  ويا گزارش كار انفرادي خود را جهت نتيجه گيري نهايي براي استاد راهنما  ارسال نمايند.

 

نهايتاً پس از طي  مراحل فوق نتيجه كار در فضاي ارائه تدوين مي شود . اين فضا صرفاً براي ارائه پروژه هاي گروهي طراحي شده است . البته نحوه طراحي پروژه در اين فضا نياز به همكاري فراگيرندكان و كسب مهارتهاي لازم دارد كه در طول مراحل انجام پروژه به اين مهارتها دست خواهند يافت.

 

 

فضاي ارايه تكليف گروهي

 

Presentation Area  : براي اجراي پروژه هاي گروهي ،براي هر گروه تابلوي اعلانات ويژه اي طراحي مي شودكه افراد گروه فقط مي توانند به آن سر بزنندو نظرات خود را در مورد پيشرفت كار  به اطلاع ساير افراد گروه برسانند.پس از طي مراحل فوق نتيجه كار در فضاي ارائه تكاليف  تدوين مي شود . اين فضا صرفاً براي ارائه پروژه هاي گروهي طراحي شده است . البته نحوه طراحي پروژه در اين فضا نياز به همكاري فراگيرندكان و كسب مهارتهاي لازم دارد كه در طول مراحل انجام پروژه به اين مهارتها دست خواهند يافت.

متون درسي و مقالات مربوط به درسي

 

                                                                  

  classroom Notes and Articles

:متون درسي ابتدا در فرمت HTML در اختيار شركت كنندگان در كلاس قرار مي گيرد.ا ما در پايان هر مرحله از  درس, جزوه كاملي از تمامي مباحث مطرح شده و موضوعات آن مرحله در فرمت PDF در دسترس فراگيرندگان قرار داده مي شود.

 

 

 

 

آزمونهاي زمان بندي شده مدت دار

 

دركلاس مجازي براي ارزشيابي  بيشرفت تحصيلي, تكاليفي در نظر گرفته مي شود: از جمله, آزمونهاي زمان بندي شده مدت دار است كه در 4 مرحله برگزار مي شود:

   اولين آزمون, آزمون مقـدمـاتي است كه جهت آشنايي با محـيط كار طـراحـي مي شود..

   دومين آزمـون , در زمـينه فــن آوري سـخت افزارها و نرم افزارهاي رايانه اي طراحي شده است.

    آزمون سوم, در زمينه اينترنـت و كاربردهـاي مـتكي بر وب مي باشد.

    آزمـون چهـارم مروري بر مطالب قبلي است و جهت آمادگي  فراگيرندگان براي شركت در       آزمونهاي نهايي طراحي شده است

 

انجام تكاليف انفرادي :

فراگيرندگان هرموضوعي را كه بخواهند انتخاب مي كنند و در مورد آن مي توانند از منابع مختلف و نيز از منابع موجوى در أرشيو "مدارك متفرقه"اطلاعات مورد نظر را جمع آوري كنند.نهايتاً نتيجه را در يك يا دو صفحه  و در فرمت پيشنهادي استاد راهنمااز طريق صندوق پستي براي استاد ارسال كنند.

 

 

سوالات آموزشگري و منابع كمكي

 

 Help Desks and Tutorial Questions

 

در اين فضا مجموعه سوالاتي قرار داده مي شودكه به فراگيرندگان كمك مي كند تا براي يافتن پاسخها به جستجو در متون جزوات درسي بپر دازند و  عـلاوه بريافتن پاسخ هاي سوالات, وادار به خـواندن مـطـالـب ديگر  شوند وچنانچه سوالاتي در اين زمينه داشته باشند از استاد راهنما و يا ديگر شركت كنندگان در كلاس كمك بگيرند.                       

 

در بخش ديگري از سيستم, اسنادي وجود دارد كه به فراگيرندگان  در زمينه كسب مهارتها و مدارك مورد نياز كمك مي كـند. مثــلاً جـزوه خلاصـه شـده اي جـهت يادگيـري كـد نـويـسي html تهـيه مي شودكه فراگيرندگان را در انتشار تكاليف مربوط به تفكر انتقادي , تكاليف انفرادي و گروهي  كمك مي كند.-منابع و راهنما هاي فراواني مانند كارگاه زبان علامت گذاري(Markup Language) ، مرورگرهاي وب و كاربردهاي آنها ارائه مي شود.

 

 

 

                      

مهارتهاي مورد نياز

 

 

در بخش ديگري از سيستم, اسنادي وجود دارد كه به فراگيرندگان  در زمينه كسب مهارتهاي مورد نياز كمك مي كـند. مثــلاً جـزوه خلاصـه شـده اي جـهت يادگيـري كـد نـويـسي html تهـيه شـده است كه فراگيرندگان را در انتشار تكاليف مربوط به تفكر انتقادي , تكاليف انفرادي و گروهي  كمك مي كند.-منابع و راهنما هاي فراواني براي استفاده از مثلاً زبان علامت گذاري(Markup Language) و مرورگرهاي وب و كاربردهاي آنها ارائه شده است.

 

 

برنامه كلاس

 

برنامه كلاس TTOC_WWW101  به طور خلاصه به شرح زير تنظيم مي گردد:

 

هفته اول: فعاليتهاي مربوط به صندوق پستي OERP,

 هفته دوم: آشنايي با كلاس مجازي

هفته سوم: فن آوري سخت افزارها و نرم افزارهاي رايانه اي,

 هفته چهارم: اتصال به اينترنت

هفته پنجم: ابزارها و منابع,

 هفته ششم: كاربردهاي متكي بر وب,

 هفته هفتم: تدريس مبتنني بر وب

هفته هشتم: مرور درسهاي هفته هاي دوم تا هفتم و موعد تحويل تكاليف گروهي.

 

 

                                                                                                                                                                                      

برگزيده اي از نوشته هاي دكتر دولايي در مورد مدارس هوشمند

 

 

+ نوشته شده در  جمعه چهارم بهمن ۱۳۸۷ساعت 18:55  توسط ف.حاجيوند  | 

  تقريب به روش قطع كردن

1- اگر رقم تقريب و عدد داده شده غير اعشاري باشند : به تعداد صفرهاي رقم تقريب از عدد داده شده قطع كرده و صفر جانشين آنها مي گردد .

                                        5000      ( با تقريب كمتر از 1000 )  5432   (  مثال

     

2- اگر رقم تقريب صحيح عدد داده شده اعشاري باشد: مانند نمونه بالا عمليات را انجام مي دهيم يعني از رقم اعشار آنها صرف نظر مي گردد.

                                           300   ( با تقريب كمتر از 100) 2734/354   ( مثال

 

3- اگر رقم تقريب اعشار و خود عدد نيز اعشاري باشد : به تعداد رقم هاي بعداز مميز در تقريب از عدد داده شده جدا مي كنيم و به جاي بقيه صفر قرار مي دهيم ( قطع مي كنيم)               

                                  27 /453  ( با تقريب كمتر از 1 0 / 0 ) 2734/453   ( مثال                                                  

 

4ـ اگر رقم تقريب عدد 1  و خود عدداعشاري باشد : از ارقام اعشاري چشم پوشي كرده چون همه ارقام اعشاري بعد از مميز از يك كمتر و فقط جزء صحيح عدد اعشاري را مي نويسيم .

                                     43  ( با تقريب كمتر از يك )    742 / 43 ( مثال

 

                                     0  ( با تقريب كمتر از يك )    742 / 0 ( مثال

 

با توجه به اينكه در چاپ جديد كتاب رياضي پايه اول راهنمايي روش تدريس گرد كردن از طريق حدس و تخميني و ذهني مي باشد اما هنوز بعضي از همكاران به روش سابق گرد كردن

             

 

 ( قطع كردن )  ( حاصل ) = نصف تقريب + عدد داده شده ) را تدريس مي كنند شايسته است براي تدريس درس گرد كردن از روش هاي زير استفاده گرددد .

                                                 تقريب به روش گرد كردن

 

1-    اگر رقم تقريب و عدد داده شده غير اعشاري باشند : از سمت چپ به تعداد رقم هاي صفر عدد تقريب زير ارقام داده شده قرار داده آخرين صفر اگر زير عددي قرار گرفت كه آن عدد 5 يا بيشتر از 5  باشد يك واحد به رقم قبل از آن اضافه مي كنيم و صفر هاي رقم تقريب مانند روش قطع كردن مي نويسيم در غير اينصورت عددي اضافه نخواهد شد .

                                  35000  ( با تقريب كمتر از 1000 )  34543  ( مثال

 

                                       3000 ( با تقريب كمتر از 1000 )   3473   ( مثال

 

2- اگر رقم تقريب غير اعشار و عدد داده شده اعشاري باشد : طبق روش بالا انجام داده طوريكه از ارقام اعشاري صرف نظر مي گردد.

                                             30 ( با تقريب كمتر از 10 )  72/34   ( مثال

                                         600 ( با تقريب كمتر از 100 )  273/583  ( مثال

 

3- اگر رقم تقريب و عدد داده شده اعشاري باشد : در اين حالت به رقم بعد از از رقم اعشاري تقريب نگاه كرده،اگر 5 و يا بيشتر باشد يك واحد به رقم تقريب اضافه مي كنيم.

                                              34/4       ( با تقريب كمتر از 1/0  )   3581/34   (  مثال   

4-اگر رقم تقريب 1 و عدد داده شده اعشاري باشد:در اين حالت به اولين رقم اعشاري بعد از مميز نگاه مي كنيم. اگر عدد 5 و يا بيشتر باشد يك واحد به رقم يكان اضا فه مي شود در غير اين صورت عددي اضافه نخواهد شد.

                                                   35    (  با تقريب كمتر از 1  ) 72/34  (مثال

                                                532   ( با تقريب كمتر از 1 ) 34/532   (  مثال

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ساعت 16:32  توسط ف.حاجيوند  |